Thông báo v/v chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên và kế hoạch tổ chức lớp học


Thông báo v/v chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên và kế hoạch tổ chức lớp học

21/12/2018

THÔNG BÁO

V/v chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên và kế hoạch tổ chức lớp học

Căn cứ Quyết định số 3252/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 26/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định đánh giá năng lực ngoại ngữ theo dạng chuẩn TOEIC và quy đổi điểm đối với sinh viên đại học hệ chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;

Căn cứ Đề án chuẩn hoá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin;

Căn cứ vào điều kiện tiên quyết khi học các môn chuyên ngành; thực tập và đồ án tốt nghiệp;

Nhằm đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp đúng kế hoạch, Khoa Công nghệ thông tin thông báo như sau:

1. Chuẩn tiếng Anh

Sinh viên các ngành đào tạo thuộc khoa Công nghệ thông tin (từ K66 trở về sau) phải đạt chuẩn tiếng Anh TOEIC quốc tế tối thiểu là 450 điểm mới đủ điều kiện được cử đi thực tập và giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp.

Sau mỗi năm học, điểm TOEIC tối thiểu sinh viên phải đạt được sẽ được nâng lên, cho đến trước kỳ thực tập thì tất cả sinh viên sẽ phải đạt chuẩn tiếng Anh TOEIC 450 điểm, cụ thể như sau:

  • Hết năm học thứ 1, sinh viên phải đạt điểm TOEIC tối thiểu là 250;
  • Hết năm học thứ 2, sinh viên phải đạt điểm TOEIC tối thiểu là 350;
  • Hết năm học thứ 3, sinh viên phải đạt điểm TOEIC tối thiểu là 400;
  • Hết học kỳ 1 năm học thứ 4, sinh viên phải đạt điểm TOEIC tối thiểu là 450.

Đối với các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác, việc quy đổi tương đương được thực hiện theo quy định về việc quy đổi điểm đối với sinh viên đại học hệ chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của trường Đại học Công nghệ GTVT.

2. Kế hoạch kiểm tra đầu vào và tổ chức lớp học

Tất cả sinh viên hệ đại học chính quy bắt buộc phải đăng ký tham dự kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh do Khoa tổ chức định kỳ.

Khoa sẽ thông báo kết quả kiểm tra, phân loại trình độ và tổ chức các lớp tiếng Anh. Việc giảng dạy các lớp tiếng Anh TOEIC sẽ do các trung tâm đào tạo Tiếng Anh có uy tín (Đại học Hà Nội, TOEIC Academy,…) đảm nhận. Khoa Công nghệ thông tin sẽ cùng với các Giáo viên chủ nhiệm – Cố vấn học tập tham gia công tác quản lý lớp học.

Sinh viên không tham gia khóa học thì phải nộp bản cam kết trong đó khẳng định sẽ đạt chuẩn tiếng Anh theo đúng tiến độ của Khoa và tự chịu trách nhiệm nếu không đạt.

3. Lệ phí và học phí

- Lệ phí kiểm tra tiếng Anh đầu vào: 20.000đ/1 sinh viên. Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa khi đăng ký.

- Học phí: Khoa và các đơn vị đào tạo chỉ thu mức học phí tối thiểu đối với sinh viên (tùy thuộc vào sĩ số lớp học và trình độ, dự kiến 1.500.000đ/ 1 sinh viên/ khóa học 24 buổi).

Khoa kính đề nghị các Bộ môn, các Giáo viên chủ nhiệm – Cố vấn học tập triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung của thông báo này tới từng sinh viên do mình quản lý.

Trân trọng cảm ơn ./.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN