Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64


Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64

18/04/2017

Căn cứ vào Quyết định số 1157/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp.

Khoa Công nghệ thông báo về việc làm Đồ án tốt nghiệp của sinh viên K64 hệ đại học khoa Công nghệ thông tin cụ thể như sau:

1. Danh sách GVHD, sinh viên và tên Đồ án tốt nghiệp tương ứng xem file đính kèm

2. Tổng thời gian thực hiện việc làm Đồ án tốt nghiệp là 12 tuần (từ 17/4/2017 đến 07/7/2017)

3. Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp như sau:

- Sinh viên viết đề cương chi tiết thực hiện đồ án(theo mẫu gửi kèm): hoàn thành đầy đủ và nộp về Bộ môn HTTT (404-H1), Bộ môn ĐTVT (403B-H1) trước 17h00 thứ 2 ngày 24/4/2017.

- Bộ môn chấm duyệt đề cương thực hiện, thông báo và yêu cầu các sinh viên chỉnh sửa hoàn thiện lại đề cương cho phù hợp. Sinh viên phải hoàn thành đầy đủ đề cương chi tiết (theo mẫu gửi kèm), phải in bìa và đóng thành 02 quyển nộp tại bộ môn; bộ môn ký duyệt đầy đủ tất cả các đề tài đạt yêu cầu trước 17h00 thứ 6 ngày 28/4/2017. Đối với sinh viên phải chỉnh sửa tên đề tài hoặc thay đổi GVHD phải làm đơn theo mẫu (file đính kèm) và nộp về bộ môn trước 17h00 thứ 6 ngày 5/5/2017.

- Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp theo đề cương đã được duyệt hoàn thành đầy đủ nộp tại bộ môn trước 17h00 thứ 6 ngày 23/6/2017

- Bộ môn phân công GV phản biện, các GV và SV thực hiện phản biện theo quy định hoàn thành đầy đủ và nộp tại bộ môn trước 17h00 thứ 6 ngày 30/6/2017

- Thành lập Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, hoàn thành chậm nhất ngày 7/7/2017

Chú ý: Sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch, mọi vấn đề sinh viên trao đổi và làm việc thông qua GVHD