Thông báo v/v nợ học phí Thực tập K66 và Đồ án tốt nghiệp K65


Thông báo v/v nợ học phí Thực tập K66 và Đồ án tốt nghiệp K65

25/12/2018

Hiện nay, chuẩn bị đến kỳ báo cáo thực tập của K66 và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 K65, tuy nhiên còn một số sinh viên vẫn nợ học phí. Nhà trường thông báo và yêu cầu các sinh viên còn nợ học phí (có tên trong danh sách kèm thông báo này) khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí với nhà trường tại Văn phòng một cửa Công tác sinh viên trước 17h00 thứ 4 ngày 02/01/2019. Sau thời gian trên sinh viên còn nợ học phí sẽ không đủ điều kiện báo cáo thực tập hoặc bảo vệ đồ án tốt nghiệp.