Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64, K65, K66 đợt 1 năm 2019 (tháng 3/2019)


Thông báo v/v giao nhiệm vụ hướng dẫn, làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy K64, K65, K66 đợt 1 năm 2019 (tháng 3/2019)

05/04/2019

Căn cứ vào Quyết định số 728/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ GTVT

Khoa Công nghệ thông báo về việc làm Đồ án tốt nghiệp của sinh viên K64, K65, K66 hệ đại học khoa Công nghệ thông tin đợt 1 năm 2019 cụ thể như sau:

1. Danh sách GVHD, sinh viên và tên Đồ án tốt nghiệp tương ứng xem file đính kèm

2. Tổng thời gian thực hiện việc làm Đồ án tốt nghiệp là 12 tuần (từ 08/04/2019 đến 28/06/2019)

3. Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp như sau:

- Sinh viên viết đề cương chi tiết thực hiện đồ án dưới sự hướng dẫn của Cán bộ hướng dẫn (theo mẫu gửi kèm), chú ý tập trung vào Kết quả dự kiến của đồ án sao cho đủ lớn tương xứng với ĐATN trong 4 năm học:

- Sinh viên hoàn thành đề cương có xác nhận của GVHD và nộp về bộ môn  14h00-17h00 thứ 5 ngày 11/04/2019 (chỉ nộp 01 quyển)

- Bộ môn chấm duyệt đề cương thực hiện, thông báo và yêu cầu các sinh viên chỉnh sửa hoàn thiện lại đề cương cho phù hợp. Sinh viên phải hoàn thành đầy đủ đề cương chi tiết theo yêu cầu chỉnh sửa của bộ môn (theo mẫu gửi kèm), in bìa và đóng thành 02 quyển nộp tại bộ môn; Trưởng bộ môn ký duyệt đầy đủ tất cả các đề tài đạt yêu cầu trước 17h00 thứ 6 ngày 19/04/2019.

- Đối với sinh viên phải chỉnh sửa tên đề tài hoặc thay đổi GVHD phải làm đơn theo mẫu (file đính kèm) và phải được sự đồng ý của Trưởng bộ môn ký duyệt nộp về bộ môn 14h00-17h00 thứ 6 ngày 19/04/2019.

- Từ ngày 19/04/2019, sinh viên phải đến nhận lại 1 quyển Đề cương đã được ký duyệt tại bộ môn, thực hiện làm đồ án tốt nghiệp theo đề cương đã được duyệt, thực hiện việc báo cáo tiến độ làm ĐATN  theo quy định của bộ môn, hoàn thành đầy đủ báo cáo ĐATN nộp tại bộ môn 14h00-17h00 thứ 6 ngày 28/06/2019

- Bộ môn phân công GV phản biện, các GV và SV thực hiện phản biện theo quy định hoàn thành đầy đủ và nộp tại bộ môn 14h00-17h00 thứ 2 ngày 08/07/2019 để tiến hành lập Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.

Chú ý: Sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch, mọi vấn đề sinh viên trao đổi và làm việc thông qua GVHD. Danh sách liên hệ với GVHD xem file đính kèm.