Ngành đào tạo


Sơ đồ học chuyển đổi giữa các chuyên ngành đào tạo

09/11/2015

CHÚ THÍCH:

- Trong Ngành CNKT Giao thông, sinh viên học các chuyên ngành CNKT XD Cầu đường sắt; CNKT XD Cầu; CNKT XD Đường bộ; CNKT XD Cảng- Đường thủy có thể học bổ sung thêm một số tín chỉ để sau khi tốt nghiệp được cấp Bằng tốt nghiệp Công nghệ kỹ thuật giao thông, đồng thời được Nhà trường cấp thêm 01 Bảng điểm chuyên ngành CNKT Xây dựng Cầu đường bộ;
Ví dụ: Sinh viên học hệ đại học, chuyên ngành CNKT xây dựng Cầu muốn học thêm chuyên ngành CNKT Xây dựng Cầu đường bộ thì đăng ký học bổ sung thêm phần kiến thức Đường bộ, sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Công nghệ kỹ thuật giao thông và được cấp 2 bảng điểm: CNKT Xây dựng Cầu và CNKT Xây dựng Cầu đường bộ.

- Sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng có nhu cầu học liên thông lên hệ Đại học trong cùng nhóm ngành sẽ dự kỳ thi liên thông theo quy định của Bộ GD-ĐT, tốt nghiệp được Nhà trường cấp bằng Đại học hệ chính quy.

- Chi tiết xem thêm tại website http://utt.edu.vn; tư vấn trên Fanpage http://facebook.com/utt.vn

CHÚ THÍCH:

- Trong Ngành CNKT Cơ khí, sinh viên học các chuyên ngành CNKT Đầu máy toa xe; CNKT Máy tầu thủy có thể học bổ sung thêm một số tín chỉ, sau khi tốt nghiệp sinh viên được Nhà trường cấp Bằng tốt nghiệp Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, đồng thời được cấp thêm 01 Bảng điểm chuyên ngành CNKT Máy xây dựng.
Ví dụ: Sinh viên học chuyên ngành CNKT Đầu máy toa xe muốn học thêm chuyên ngành CNKT Máy xây dựng thì đăng ký học bổ sung thêm phần kiến thức về Máy xây dựng, sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và được cấp 2 bảng điểm: CNKT Đầu máy toa xe và CNKT Máy xây dựng.

- Sinh viên học Ngành CNKT Cơ khí có thể học thêm Ngành CNKT Ô tô bằng cách học song song hai chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi tốt nghiệp được cấp 2 bằng và 2 bảng điểm.
Ví dụ: sinh viên học hệ đại học, chuyên ngành CNKT Đầu máy toa xe muốn học thêm Ngành CNKT Ô tô thì đăng ký học song song 2 chương trình, sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng: bằng Công nghệ kỹ thuật cơ khí (bảng điểm CNKT Đầu máy toa xe) và bằng Công nghệ kỹ thuật ô tô (bảng điểm Công nghệ kỹ thuật ô tô).

- Sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng có nhu cầu học liên thông lên hệ Đại học trong cùng nhóm ngành sẽ dự kỳ thi liên thông theo quy định của Bộ GD-ĐT, tốt nghiệp được Nhà trường cấp bằng Đại học hệ chính quy.

- Chi tiết xem thêm tại website http://utt.edu.vn; tư vấn trên Fanpage http://facebook.com/utt.vn

CHÚ THÍCH:

- Sinh viên học Ngành Hệ thống thông tin có thể học thêm Ngành Truyền thông và Mạng máy tínhCNKT Điện tử, Viễn thông bằng cách học song song hai chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi tốt nghiệp được cấp 2 bằng và 2 bảng điểm.
Ví dụ: sinh viên học hệ đại học, Ngành Hệ thống thông tin muốn học thêm Ngành Truyền thông và Mạng máy tính thì đăng ký học song song 2 chương trình, sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng: bằng Hệ thống thông tin (bảng điểm Hệ thống thông tin) và bằng Truyền thông và Mạng máy tính (bảng điểm Truyền thông và Mạng máy tính).

- Sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng có nhu cầu học liên thông lên hệ Đại học trong cùng nhóm ngành sẽ dự kỳ thi liên thông theo quy định của Bộ GD-ĐT, tốt nghiệp được Nhà trường cấp bằng Đại học hệ chính quy.

- Chi tiết xem thêm tại website http://utt.edu.vn; tư vấn trên Fanpage http://facebook.com/utt.vn

CHÚ THÍCH:

- Trong Ngành Khai thác vận tải Đường bộ, sinh viên học các chuyên ngành  Khai thác vận tải Đường sắt; Logistic và Vận tải Đa phương thức có thể học bổ sung thêm một số tín chỉ. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được Nhà trường cấp Bằng tốt nghiệpNgành Khai thác vận tải, đồng thời được cấp thêm 01 Bảng điểm chuyên ngành Khai thác vận tải Đường bộ.

Ví dụ: Sinh viên học chuyên ngành Khai thác vận tải Đường bộ muốn học thêm chuyên ngành Logistic và Vận tải Đa phương thức thì đăng ký học bổ sung thêm phần kiến thức chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Khai thác vận tải và được cấp 2 bảng điểm: Khai thác vận tải Đường bộ và Logistic và Vận tải Đa phương thức.
- Sinh viên học Ngành Khai thác vận tải có thể học thêm Ngành Kế toán, Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kinh tế xây dựng bằng cách học song song hai chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi tốt nghiệp được cấp 2 bằng và 2 bảng điểm.
Ví dụ: sinh viên học hệ đại học, chuyên ngành Khai thác vận tải Đường bộ muốn học thêm Ngành Kế toán doanh nghiệp thì đăng ký học song song 2 chương trình, sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng: bằng  Khai thác vận tải (bảng điểm Khai thác vận tải Đường bộ) và bằng Kế toán (bảng điểm Kế toán doanh nghiệp).

- Sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng có nhu cầu học liên thông lên hệ Đại học trong cùng nhóm ngành sẽ dự kỳ thi liên thông theo quy định của Bộ GD-ĐT, tốt nghiệp được Nhà trường cấp bằng Đại học hệ chính quy.

- Chi tiết xem thêm tại website http://utt.edu.vn; tư vấn trên Fanpage http://facebook.com/utt.vn