Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo


Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

10/11/2015

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG KT&ĐBCLĐT

STT   Họ và tên Giới tính Ngày sinh Học vị Chức vụ Công việc
1 TẠ THẾ ANH Nam 06/5/1976 Th.s Trưởng phòng Phụ trách chung các hoạt động
Trực tiếp phụ trách Công tác Khảo thí
2 PHẠM VĂN HUỲNH Nam 13/9/1974 TS Phó trưởng phòng Phụ trách Công tác Đảm bảo chất lượng
3 CHU THỊ THU HẰNG Nữ 01/9/1975 CN   Công tác khảo thí:
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
- Quản lý điểm thi
4 TRIỆU ĐÌNH MẠNH Nam 28/12/1983 KS   Công tác khảo thí: 
- Tổ chức và điều hành công tác khảo thí;
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
5 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG Nam 26/7/1983 KS   Công tác khảo thí:
- Ứng dụng CNTT trong quản lý công tác khảo thí và phục vụ ĐBCL
- Lập kế hoạch, danh sách thi, quản lý đề thi...
6 CAO XUÂN  HOÀNG Nam 29/11/1983 Th.s   Công tác khảo thí:
- Điều hành công tác khảo thí;
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
7 TRẦN THỊ CẨM LOAN Nữ 21/05/1984 Th.s   Công tác khảo thí:
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
- Quản lý điểm thi
8 PHẠM THỊ THU HẰNG Nữ 12/7/1987 CN   Công tác khảo thí:
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
- Quản lý điểm thi
9 PHẠM CAO CƯỜNG Nam 16/2/1988 CN  

Công tác khảo thí:
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
- Quản lý điểm thi

10 DƯƠNG QUỲNH ANH Nữ 23/2/1990 Th.s   Công tác ĐBCL:
- Lập kế hoạch ĐBCL;
- Thu thập, xử lý dữ liệu ĐBCL
11 ĐẶNG AN PHƯƠNG Nam 29/12/1990 CN   Công tác khảo thí:
- Ứng dụng CNTT trong quản lý công tác khảo thí và phục vụ ĐBCL
- Lập kế hoạch, danh sách thi, quản lý đề thi...
12 CAO THỊ LAN ANH Nữ 15/01/1971 CN   Công tác khảo thí:
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
- Quản lý điểm thi