Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo


Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

10/11/2015

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG KT&ĐBCLĐT

STT   Họ và tên Giới tính Ngày sinh Học vị Chức vụ Công tác Khảo thí Công tác ĐBCL

1

TẠ THẾ ANH Nam 06/5/1976 Th.S Trưởng phòng Phụ trách chung các hoạt động - Kế hoạch-hoạt động ĐBCL;
- ĐBCL về chiến lược (1)
2 NGUYỄN KIÊN QUYẾT Nam 24/7/1973 PGS.TS Phó Trưởng phòng   - ĐBCL về hệ thống;
- ĐBCL về chức năng NCKH-HTQT, PVCĐ;
- Kết quả hoạt động ĐBCL

- ĐBCL về chiến lược (2)
3 NGUYỄN THỊ LOAN Nữ 15/06/1978 TS Phó Trưởng phòng - Giám sát thực hiện: Tổ chức coi, chấm thi, nhập điểm;
- Tổng kết - Nâng cao chất lượng
ĐBCL về chức năng đào tạo - đánh giá kết quả
4 CAO THỊ LAN ANH Nữ 15/01/1971 CN   - Quản lý, sao in đề thi (1);
- Quản lý, đánh và rọc phách (1);
- Phúc khảo bài thi (1)

- Quản lý, kiểm dò điểm (2);
- Lưu trữ dữ liệu khảo thí (2)
Công tác khác
5 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG Nam 26/7/1983 Th.S   - Ứng dụng CNTT;
- Lập kế hoạch, danh sách thi (1);
- Thi trắc nghiệm trên máy tính (1);

- Kiểm soát điểm, xét học vụ, tốt nghiệp (2)
- Ứng dụng CNTT;
- Kết quả người học (1);
- Khảo sát trực tuyến (1)
6 TRẦN THỊ CẨM LOAN Nữ 21/05/1984 Th.s   - Quản lý, kiểm dò điểm (1);
- Lưu trữ dữ liệu khảo thí(1);
- Quản lý, đánh và rọc phách

- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi (2);
- Quản lý, kiểm dò điểm thi; Phúc khảo (2)
ĐBCL về Cơ sở vật chất
7 PHẠM CAO CƯỜNG Nam 16/2/1988 Th.S   - Kiểm soát điểm, xét học vụ, tốt nghiệp (1);
- Kế hoạch, Lịch thi (2)
- Người học, PVCĐ và các bên liên quan (1);
- Khảo sát trực tuyến (2)
8 DƯƠNG QUỲNH ANH Nữ 23/2/1990 Th.s   - Sao in đề thi (2);
- Quản lý, kiểm dò điểm (3)
- Hoạt động chung;
- Thư ký tổng hợp Hội đồng ĐBCL;
- Các báo cáo ĐBCL;
- Khoa học, Công nghệ, Hợp tác (1);

- Người học và các bên liên quan (2)