PHÚC KHẢO BÀI THI ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - Đợt thi tháng 4 năm 2024 (DT 06)