Ban chấp hành Hội sinh viên Trường


Hội Sinh Viên Trường Đại học Công nghệ GTVT

21/12/2016

 Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT là tổ chức chính trị đại diện cho tiếng nói của Sinh viên, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Hội SInh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội. Hội Sinh viên trường gồm 17 đồng chí là những sinh viên ưu tú, tiêu biểu trong các hoạt động của Hội. Được phân đều theo các Cơ sở đào tạo của trường.