Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018


Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018

06/10/2018

KẾ HOẠCH

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018

Thực hiện triển khai Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2018-2019; được sự đồng ý, nhất trí của Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch “Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018”, kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và phong trào Thanh niên, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm học 2017-2018.

- Tạo đợt thi đua cao điểm và chào mừng sinh viên khóa 69 mới nhập trường; tiếp tục tạo môi trường học tập, rèn luyện thân thiện, tích cực để đoàn viên thanh niên, sinh viên nâng cao đời sống tinh thần, khả năng sáng tạo, thể chất, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

- Tăng cường thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên biết, hưởng ứng tham gia các hoạt động do Nhà trường, Đoàn TN – Hội SV tổ chức.

- Tổ chức chương trình phải đảm bảo phương châm “thiết thực, an toàn, tiết kiệm”.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Địa điểm: tổ chức tại Hội trường lớn – Phân hiệu Hà Nội

- Thời gian (dự kiến): 18h30 ngày 11/10/2018 (thứ Năm).

III. THÀNH PHẦN

1. Đại biểu khách mời

* Đại biểu Thành phố

- Thường trực Thành đoàn Hà Nội.

- Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội.

- Đại diện các Ban Thành đoàn: Ban Trường học, Ban Tuyên giáo, Văn phòng.

- Đại diện Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội.

* Đại biểu Nhà trường

- Đảng ủy – Ban giám hiệu Nhà trường

- Lãnh đạo các cơ sở đào tạo, phòng, khoa, trung tâm, bộ môn trong Trường.

2. Đại biểu triệu tập

- Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

- Bí thư, phó Bí thư các chi đoàn sinh viên.

- Chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội.

- Riêng sinh viên khóa 69, mỗi chi đoàn, chi hội cử tối thiểu 10 đoàn viên, sinh viên tới tham dự chương trình.

IV. NỘI DUNG

1. Văn nghệ Chào mừng.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3. Tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và phong trào thanh niên, sinh viên Nhà trường

4. Phát biểu của Đoàn cấp trên (nếu có)

5. Phát biểu của Lãnh đạo Nhà trường

6. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên là đơn vị thường trực, có trách nhiệm báo cáo, tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo và sự tạo điều kiện của Ban Giám hiệu; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo chuẩn bị đủ các điều kiện để tổ chức chương trình theo đúng kế hoạch.

- Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Liên chi hội, chi đoàn, chi hội, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm cử đại biểu đi dự Hội nghị theo đúng thành phần.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và phong trào thanh niên, sinh viên Nhà trường năm học 2017-2018, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường kính đề nghị Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, các cơ sở đào tạo và các đơn vị chức năng trong Trường tạo điều kiện, giúp đỡ!