Triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019


Triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

18/04/2019

KẾ HOẠCH

Triển khai Hội thi Olympic toàn quốc

các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

-----------

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019; thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải học năm học 2018 - 2019; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), Ban Chấp hành Đoàn trường ban hành Kế hoạch triển khai Hội thi, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,                  qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học. Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân;

- Là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019);

- Hội thi phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, phù hợp với đối tượng. Công tác triển khai, tuyên truyền cho Hội thi phải kịp thời, hiệu quả, thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên, sinh viên Nhà trường.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

2.1. Đối tượng dự thi

- Bảng A:  Sinh viên đang học tập Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

- Bảng B: Giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy tại Trường(Không bao gồm giảng viên giảng dạy các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh).

2.2. Nội dung, hình thức thi

Theo Thể lệ ban hành kèm Kế hoạch này.

2.3. Thời gian tổ chức Hội thi                                                                                        

- Thời gian: Từ 01/4/2019 đến 28/4/2019 (4 tuần).

- Địa điểm: phòng máy tại các cơ sở đào tạo

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Ban Chấp hành Đoàn trường là thường trực Hội thi, xây dựng kế hoạch, phối hợp với Khoa Lý luận chính trị triển khai tới các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, các lớp sinh viên.

- Chỉ đạo các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, lớp sinh viên tích cực tham gia Hội thi.

- Phối hợp với khoa Lý luận chính trị, Trung tâm Công nghệ thông tin – thư viện tổ chức thi tại các phòng máy của Nhà trường.

2. Khoa Lý luận chính trị

Kính đề nghị Khoa Lý luận chính trị phối hợp triển khai và tổ chức cho các lớp sinh viên đang học các môn do khoa phụ trách tham gia Hội thi.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện

Kính đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin – Thư viện tạo điều kiện, phối hợp tổ chức, chuẩn bị phòng máy, hệ thống máy tính, mạng internet, cán bộ trực phòng máy và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành các ca thi đảm bảo theo Kế hoạch.

4. Các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc

- Tuyên truyền rộng rãi trong giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; vận động đông đảo đoàn viên, sinh viên, giảng viên trẻ tham gia.

- Tích cực tuyên truyền, đăng tải thông tin về Hội thi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội của đơn vị và các Đoàn - Hội cơ sở trực thuộc.

Trên đây là kế hoạch triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019, Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, CLB – Đội - Nhóm nghiêm túc triển khai, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- Thành đoàn HN (để b/c);

- ĐU-BGH (để b/c);

- Khoa LLCT, TTCNTT-TV (để p/h);

- Các khoa, CSĐT (để p/h);  

- Các LCĐ, CĐ , CLB-Đ-N (để t/h);

- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Cao Công Ánh