Kịch bản, Hướng dẫn Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018