Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn và cắt chuyển sinh hoạt đoàn


Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn và cắt chuyển sinh hoạt đoàn

18/05/2017

THÔNG BÁO

(V/v Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn)

Kính gửi: Ban Chấp hành chi đoàn,  Ban cán sự các lớp chuẩn bị tốt nghiệp

(Khóa 63 hệ Đại học Chính quy Khối ngành Công trình, Cơ khí; Khóa 64 hệ Đại học Chính quy khối ngành CNTT, KTVT; Khóa 65 hệ cao đẳng chính quy; Khóa 66 hệ Đại học liên thông)

Thực hiện công tác Đoàn vụ trong quản lý đoàn viên, truy thu, trích nộp Đoàn phí và cắt, chuyển sinh hoạt Đoàn cho sinh viên K63, K64; K65; K66 chuẩn bị tốt nghiệp ra trường (Khóa 63 hệ Đại học Chính quy Khối ngành Công trình, Cơ khí; Khóa 64 hệ Đại học Chính quy khối ngành CNTT, KTVT; Khóa 65 hệ cao đẳng chính quy; Khóa 66 hệ Đại học liên thông), Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo, đề nghị các đồng chí triển khai Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự các lớp hoàn thành Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn với đầy đủ thông tin (theo mẫu gửi kèm).

2. Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự các lớp thu nộp Sổ đoàn viên của tất cả đoàn viên trong chi đoàn và hoàn thành nhận xét ưu, khuyết điểm cho Đoàn viên (nội dung nhận xét chỉ trong 1 trang – nhận xét 1 lần);

3. Truy thu Đoàn phí đối với đoàn viên chưa nộp đủ tiền  Đoàn phí – Hội phí (chưa có phiếu thu xác nhận nộp đoàn phí, hội phí khi nhập học) như sau:

- Khóa 63 hệ Đại học Chính quy: 180.000đ/người/khóa (hệ 5 năm)

- Khóa 64 hệ Đại học Chính quy: 144.000đ/người/khóa (hệ 4 năm)

- Khóa 65 hệ cao đẳng chính quy: 108.000đ/người/khóa

- Khóa 66 hệ Đại học liên thông: 72.000đ/người/khóa

(Trong đó trích lại 2/3 tiền đoàn phí cho chi đoàn)

4. BCH Đoàn trường yêu Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự các lớp tổng hợp sổ đoàn viên, đoàn phí (kèm theo danh sách) và nộp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 30/6/2017.

Chú ý: Để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn triển khai công việc xin mời liên hệ đ/c Cao Công Ánh  - ĐT 0966.58.00.88./.

Nơi nhận:

- BCH Đoàn trường (để b/c);

- Các CSĐT, khoa, TT để (p/h);

- Các GVCN-CVHT (để p/h);

- LCĐ, chi đoàn (để t/h);

- Lưu VP.

 

TM BCH  ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Cao Công Ánh