Báo cáo tổng kết hoạt động công tác của Chi đoàn năm học 2016-2017


Báo cáo tổng kết hoạt động công tác của Chi đoàn năm học 2016-2017

18/05/2017

THÔNG BÁO

Kính gửi:           - Ban Chấp hành các Liên chi đoàn;

- Ban Chấp hành các chi đoàn; Ban Cán sự các lớp.

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo và đề nghị Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Chi đoàn và Ban Cán sự các lớp nghiêm túc triển khai một số nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp Ban Cán sự lớp tổ chức sinh hoạt chi đoàn; tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công tác của Chi đoàn và Ban Chấp hành chi đoàn trong năm học 2016-2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Chi đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn trong năm học 2017-2018; kiện toàn Ban Chấp hành chi đoàn (nếu có).

2. Tổ chức bình xét đánh giá, phân loại đoàn viên năm học 2016-2017.

3. Giới thiệu, đề nghị Ban Chấp hành Đoàn trường khen thưởng tập thể Chi đoàn (nếu có) và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2016-2017.

4. Giới thiệu tối đa 02 đoàn viên ưu tú để Ban Chấp hành Đoàn trường tổng hợp đề nghị cấp ủy (Cơ sở đào tạo, Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn…) và Đảng ủy Trường xét duyệt cho phép tham dự học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Ban Chấp hành Các Chi đoàn lập báo cáo (theo mẫu gửi kèm) nộp Ban Chấp hành Liên chi đoàn cấp trên trước ngày 20/6/2016 (thứ Ba).

6. Ban Chấp hành các Liên chi đoàn tổng hợp, nộp báo cáo kết quả về VP Đoàn TN trường (P312-H1) trước ngày 26/6/2016 (thứ Hai).

Ghi chú: để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ:

TT

Liên chi đoàn

Họ và tên

Điện thoại

1

CSĐT Vĩnh Phúc

Phạm Ngọc Trường

0984.826.232

2

CSĐT Thái Nguyên

Trịnh Minh Hoàng

0976.317.016

3

Khoa Công trình (HN)

Nguyễn Hữu May

0974.481.598

4

Khoa KTVT (HN)

Nguyễn Thị Thùy Dung

0979.664.054

5

Khoa CNTT (HN)

Nguyễn Công Nam

0987.698.963

6

Khoa Cơ khí và TTCN Cơ khí

Đỗ Hữu Tuấn

0985.127.394

7

Khoa ĐTTC

Hoàng Anh Tuấn

0978.537.248

­­­­Trân trọng cảm ơn !

­­­­­­­

Nơi nhận:

- Thành đoàn Hà Nội (để b/c);

- ĐU; BGH (để b/c);

- Các CSĐT, Phòng, Ban, Khoa, TT (để p/h);

- GVCN-CVHT (để p/h);

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Cao Công Ánh