Quyết định thành lập đội tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết


Quyết định thành lập đội tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

15/09/2017

THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT

Số: 82 -QĐ/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Đội tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

 

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình hình thực tế trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Ban tổ chức Đoàn trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Đội tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trực thuộc Ban Chấp hành Đoàn trường (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Công nhận Ban điều hành Đội tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết gồm 03 đồng chí với các chức danh cụ thể sau:

1.Đ/c

Bùi Đức Hưng

- Đội trưởng

2.Đ/c

Trần Anh Đức

- Đội phó

3.Đ/c

Phan Văn Tài

- Đội phó

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành tự giải thể sau khi hết dịch bệnh sốt xuất huyết.

Điều 4: Văn phòng Đoàn trường, các ban chuyên môn của Đoàn trường, liên chi đoàn, chi đoàn và các đồng chí có tên trên căn cứ thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

   - Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (để b/c);

   - Các CSĐT, Phòng, Khoa, Bộ môn (để p/h);

   - Như Điều 4 (để t/h);

   - Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

Cao Công Ánh