Thông báo đăng ký danh sách quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng


Thông báo đăng ký danh sách quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

16/04/2018

THÔNG BÁO

V/v đăng ký danh sách quần chúng ưu tú dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

(cảm tình Đảng)

Kính gửi:          - Ban Chấp hành các Liên chi đoàn;

- Ban Chấp hành các chi đoàn; Ban Cán sự các lớp.

Căn cứ Điều lệ Đảng về Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên

Thực hiện Công văn số 485-CV/ĐUK ngày 12/3/2018 ngày 12/3/2018 của Đảng ủy Khối về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đảng viên mới.

Thực hiện Thông báo số 13-TB/ĐU ngày 23/3/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc đăng ký danh sách quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng cảm tình đảng của đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo tới Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn, Ban Cán sự các lớp và Ban Chủ nhiệm các CLB-Đội-Nhóm khẩn trương là lập danh sách các quần chúng ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng về Văn phòng Đoàn trường (P312-H1) trước ngày 19/4/2018 để Văn phòng Đoàn trường tổng hợp danh sách và gửi lên Văn phòng Đảng ủy Trường.

Chỉ tiêu mỗi Chi đoàn lập danh sách tối đa 02 đoàn viên với tiêu chuẩn cụ thể:

- Hạnh kiểm loại tốt trở lên.

- Kết quả học tập 02 kỳ gần nhất từ 2.5 trở lên (theo thang điểm 4)

Mọi thông tin chi tiết tại website ĐTN: http://utt.edu.vn/doanthanhnien hoặc liên hệ P312-H1 (Phân hiệu Hà Nội). (Có mẫu đăng ký kèm theo)