Thông báo tham gia Hội nghị tuyên truyền văn hóa giao thông và một số quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông


Thông báo tham gia Hội nghị tuyên truyền văn hóa giao thông và một số quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

16/09/2018

THÔNG BÁO

Kính gửi:            - Ban Chấp hành các Liên chi đoàn;

- Ban Chấp hành các chi đoàn; Ban Cán sự các lớp.,

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo Triệu tập Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Chi đoàn, Chi hội, Ban Cán sự các lớp và đoàn viên, sinh viên các lớp về việc tham dự Hội nghị tuyên truyền văn hóa giao thông và một số quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 18h15 ngày 19/9/2018 (thứ Tư)

- Địa điểm: Hội trường lớn CSĐT Hà Nội (54 Triều Khúc – Thanh Xuân – Hà Nội).

2. Thành phần:

- Ban Chấp hành Liên Chi đoàn các Khoa tại Phân hiệu Hà Nội

- Ban Chấp hành Chi đoàn các lớp (Gồm Bí thư và phó Bí thư Chi đoàn)

- Lớp trưởng (Chi hội trưởng) các lớp tại Phân hiệu Hà Nội.

- Mỗi lớp cử 03 đoàn viên, sinh viên tiêu biểu (ngoài Ban Cán sự, Ban chấp hành Chi đoàn).

Đề nghị Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Ban Cán sự các lớp nghiêm túc triển khai và đến dự họp đầy đủ, đúng giờ.

­­­­Trân trọng cảm ơn !

­­­­­­­

Nơi nhận:

- Thành đoàn Hà Nội (để b/c);

- ĐU; BGH (để b/c);

- Các Phòng, Khoa, TT (để p/h);

- GVCN-CVHT (để p/h);

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Cao Công Ánh