Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng K121A năm 2019


Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng K121A năm 2019

17/04/2019

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 43 - TB/BTGĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

v/v tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng

kết nạp Đảng  K121A năm 2019

 

Kính gửi:   Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

 

Thực hiện Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Căn cứ vào nhu cầu của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và điều kiện tổ chức lớp của cơ quan Đảng ủy Khối đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét quyết định; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối thông báo về lịch học lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị đối tượng kết nạp Đảng  K121A cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, thời gian, địa điểm, thành phần cụ thể như sau:

-  Thời gian:  Tổ chức vào các ngày 19, 20/4/2019 (thứ sáu, thứ bảy).

 (Sáng thứ sáu 7h30 học viên có mặt ổn định chỗ ngồi và nhận tài liệu)

  -  Địa điểm: Hội trường tầng 902 nhà C,  Trường Đại học Hà Nội.

                         Km 9 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

 - Thành phần: theo danh sách các trường đã đăng ký cử học viên tham dự lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng K121A.

(lịch học chi tiết kèm theo)

          - Đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc tạo điều kiện cho học viên tham gia lớp học đầy đủ, đúng thành phần đã đăng ký với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nếu vì điều kiện học viên không tham dự học được đề nghị cấp ủy trường xem xét và gửi công văn báo cáo lý do về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối./.

 

(Thông báo này thay cho Giấy triệu tập)

 

Nơi nhận

- TT ĐUK; (để b/c)

- Các TCCSĐ trực thuộc

- Lưu.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG K 121A

-------------------------------------

 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Sáng thứ sáu 19/4/2019

- Khai giảng lớp.

- Bài 1: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

- Trao đổi thảo luận

Ban Tổ chức lớp

Giảng viên

 

 

Chiều thứ sáu

19/4/2019

- Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trao đổi thảo luận.

 Giảng viên

Sáng thứ bảy

20/4/2019

- Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Giới thiệu về Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

 Giảng viên

Chiều thứ bảy

07/4/2019

Viết bài thu hoạch cuối khóa tại lớp

Ban tổ chức lớp

 

Ghi chú:

  - Thời gian:  Sáng: 8h00 đến 11h30; Chiều: 13h30 đến 16h30

  -  Địa điểm:   Hội trường tầng 902 nhà C,  Trường Đại học Hà Nội.

                     Km 9 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Danh sách Quần chúng ưu tú tham dự lớp Bồi dướng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng của Chi bộ sinh viên Hà Nội 1 trong file đính kèm!