Thông báo triệu tập Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Chi hội các lớp tại Phân hiệu Hà Nội


Thông báo triệu tập Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Chi hội các lớp tại Phân hiệu Hà Nội

25/04/2018

THÔNG BÁO

Kính gửi:           - Ban Chấp hành các Liên chi đoàn;

- Ban Chấp hành các chi đoàn; Ban Cán sự các lớp.

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo Triệu tập Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Chi đoàn, Chi hội và Ban Cán sự các lớp triển khai một số nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Thời gian: 18h30 ngày 26/4/2018 (thứ Năm)

2. Địa điểm: Hội trường lớn Phân hiệu Hà Nội.

3. Thành phần:

- Ban Chấp hành Liên Chi đoàn các Khoa tại Phân hiệu Hà Nội

- Ban Chấp hành Chi đoàn các lớp (Gồm Bí thư và phó Bí thư Chi đoàn)

- Lớp trưởng (Chi hội trưởng) các lớp tại Phân hiệu Hà Nội.

4. Nội dung:

- Tập huấn, Hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi đoàn tháng 5.

- Triển khai các nhiệm vụ, nội dung hoạt động tháng 5.

Đề nghị Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Ban Cán sự các lớp nghiêm túc triển khai và đến dự họp đầy đủ, đúng giờ.

­­­­Trân trọng cảm ơn !