THÔNG BÁO về việc chọn cử, huy động sinh viên tham gia thi, cổ vũ tại Gameshow Rung Chuông vàng 2019