THÔNG BÁO về việc đăng ký học Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới