Thông tri Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019


Thông tri Triệu tập Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019

10/05/2017

- Căn cứ Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam,

- Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-HSV ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc Tổ chức Hội nghị Hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2019,

- Căn cứ kết quả hiệp thương đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019 của các Liên chi hội.

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Triệu tập các đồng chí có tên sau (có danh sách kèm theo) là Đại biểu chính thức thuộc đoàn Đại biểu …………..…………………… dự Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

1. Thời gian:

  • Phiên nội bộ: 7h00 thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017.
  • Phiên công khai: 9h00 thứ Bảy, ngày 13 tháng 5 năm 2017.

* Đại biểu cần có mặt tại địa điểm làm việc trước ít nhất 15 phút.

2. Địa điểm: Hội trường – Trường Đại học Công nghệ GTVT

3. Trang phục của đại biểu

Đại biểu mặc quần sẫm mầu, áo sơ mi trắng, đại biểu nữ khuyến khích mặc áo dài truyền thống. Đại biểu phải đeo phù hiệu đại hội. (Các quy định khác theo Quy chế Đại hội gửi kèm)

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT đề nghị đại biểu được triệu tập báo cáo GVCN và lãnh đạo các cơ sở đào tạo; bố trí thời gian, sắp xếp công việc về dự  Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ  VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019 theo đúng nội dung, yêu cầu trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

 

Bùi Đức Hưng