Tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt Đoàn TN-Hội SV cho sinh viên khóa 69


Tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt Đoàn TN-Hội SV cho sinh viên khóa 69

17/10/2018

ĐOÀN TN – HỘI SV VIỆT NAM TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT

Số:  109 -TB/ĐTN

(V/v Tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt Đoàn TN-Hội SV

cho sinh viên khóa 69).

 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

                                                                           

Kính gửi:     - Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn;

       - Thầy /Cô giáo là GVCN-CVHT, cán bộ QLSV các lớp SV K69;

       - Ban Cán sự các lớp sinh viên khóa 69,

           

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường cùng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường thông báo và đề nghị Ban Chấp hành các Liên Chi đoàn, quý Thầy/Cô, Ban Cán sự các lớp sinh viên khóa 69 quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai một số nội dung công tác liên quan tới việc Tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt Đoàn TN-Hội SV cho sinh viên khóa 69, cụ thể như sau:

1. Ban Cán sự lớp các lớp sinh viên khóa 69 báo cáo xin ý kiến GVCN-CVHT, cán bộ QLSV tổ chức họp lớp để thống nhất ý kiến về việc:

- Giới thiệu và bầu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019; Ban Chấp hành Chi đoàn gồm 03 đồng chí giữ chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành.

- Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Chi hội sinh viên nhiệm kỳ 2018-2019; Ban Chấp hành Chi hội gồm 03 đồng chí giữ chức danh Chi hội trưởng (thường là Lớp trưởng hoặc Bí thư), Chi hội phó và Ủy viên Ban Chấp hành.

2. Ban Chấp hành Chi đoàn phối hợp cùng Ban Chấp hành Chi hội sinh viên các lớp khóa 69 triển khai thu sổ đoàn viên, đoàn phí, hội phí theo quy định:

a) Mức thu (tính cho mỗi đoàn viên, sinh viên) : đoàn phí: 2.000đ/tháng; hội phí: 2.000đ/tháng; (cộng thu đoàn phí + hội phí: 48.000đ/năm), trong đó:

- Số tiền trích giữ lại Đoàn cơ sở: 2/3 tổng mức thu đoàn phí;

- Số tiền nộp về Đoàn TN, Hội SV cấp trên: 1/3 tổng mức thu đoàn phí và 100% tổng mức thu hội phí.

b) Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khuyến khích các lớp sinh viên khóa 69 tổ chức thu, nộp, trích đoàn phí, hội phí cho toàn khóa học như sau:

TT

Sinh viên khóa 69

T/gian

Tổng cộng

Ghi chú

1

Hệ đại học

5 năm

240.000đ

Các ngành Công trình, Cơ khí

2

Hệ đại học

4 năm

192.000đ

Ngành Kinh tế vận tải.

Công nghệ thông tin

3

Hệ cao đẳng

3 năm

144.000đ

Tất cả các ngành

4

Hệ liên thông

2 năm

96.000đ

Cao đẳng, Đại học

 

 

3. Tổng hợp danh sách đoàn viên, sinh viên nộp sổ đoàn viên, đoàn phí, hội phí về Ban Chấp hành Đoàn TN, Ban Chấp hành Hội SV, theo mẫu dưới đây:

 

TỔNG HỢP

Danh sách đoàn viên, sinh viên nộp đoàn phí, hội phí

LỚP: 69………………..

TT

Họ và tên

Đoàn phí (VNĐ

Hội phí (VNĐ)

Tổng cộng (VNĐ)

Ký tên

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

Tổng cộng

Bằng số:

 

Bằng chữ:

Người lập danh sách (ký và ghi rõ họ tên)

4. Tổng hợp danh sách cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội và báo cáo Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường theo mẫu dưới đây:

 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT

KHOA ………………………….

Lớp 69………….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …… tháng ….. năm  2018

 

BÁO CÁO

Danh sách cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn, cán bộ chi hội

1. Ban Cán sự lớp:

            - Lớp trưởng: ……………………………………     Điện thoại: …………..

            - Lớp phó: ….………………………………..….      Điện thoại: …………..

            - Lớp phó: ….…………………………………...      Điện thoại: …………..

2. Ban Chấp hành Chi đoàn:

            - Bí thư: ………………….……………………..       Điện thoại: …………..

            - Phó bí thư: …………………………………….      Điện thoại: …………..

            - Ủy viên: ….…..………………………………..      Điện thoại: …………..

3. Ban Chấp hành Chi hội sinh viên:

            - Chi hội trưởng: ………………………………..      Điện thoại: …………..

            - Chi hội phó: .………………………………….       Điện thoại: …………..

            - Ủy viên: ….…..………………………………..      Điện thoại: …………..

              GVCN-CVHT hoặc CB.QLSV (Ký tên)        LỚP TRƯỞNG (Ký tên)

                     ………………                                     …………….

5. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường đề nghị các lớp sinh viên khóa 69 trong toàn Trường khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trên; hoàn thành, tổng hợp kết quả và báo cáo Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường trước ngày 02/11/2018 (thứ Sáu).

Chú ý: Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ:

- Tại Hà Nội:           đ/c Bùi Đức Hưng           – 0983.160.794

- Tại Vĩnh Phúc:      đ/c Phạm Ngọc Trường – 0984.826.232

- Tại Thái Nguyên:   đ/c Trịnh Minh Hoàng    – 0976.317.016

­­­­

­­­­­­­

Nơi nhận:

   - Như kính gửi;

   - ĐU, BGH (để b/c);

   - Lưu VP.

TM. BCH HỘI SINH VIÊN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Phạm Khắc Nam

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Cao Công Ánh