KHOA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC AUTOCAD


KHOA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC AUTOCAD

01/12/2015

1. Tên học phần:      AUTOCAD – 2D

2. Trình độ        :    Cho sinh viên

3. Phân bổ thời gian:       

+ Lý thuyết               :  15 tiết;

+ Thực hành   :  25 tiết;

+ Kiểm tra kết thúc khóa học   :  4 tiết

4. Điều kiện tiên quyết:

- Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết lý thuyết quy định và thực hành.

5. Mục tiêu của học phần:

* Kiến thức: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật và các phương pháp vẽ nhanh đúng , phù hợp với các chuyên nghành.

* Kỹ năng: Sinh viên phải nắm vững được các lệnh vẽ cơ bản và phương pháp vẽ nhanh . Qua đó sinh viên có các kiến thức làm bài tập chuyên ngành học của mình, có khả năng làm việc tốt trên các bản vẽ, hồ sơ thiết kế kiến trúc- xây dựng, là cơ sở cho việc hợp tác với các chuyên gia tư vấn kiến trúc  xây dựng khi ra trường .

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần bao gồm: Lý thuyết về Autocad và các bài tập luyện tập.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp nghe giảng;

- Làm bài tập trên lớp và ở nhà;

- Dự kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ;

- Thi kết thúc học phần.

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

            + Điểm chuyên cần: 10%;

            + Kiểm tra giữa kỳ: 20%

            + Điểm thi kết thúc học phần: 60%