KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG


KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG

11/11/2015

1. Tên chương trình: Bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường

2. Hệ đào tạo: Ngắn hạn

3. Thời gian đào tạo: 44 tiết

Phân bổ thời gian cụ thể như sau:

+ Lý thuyết:      33 tiết

+ Thảo luận:     10 tiết

+ Kiểm tra:       01 tiết

4. Mục tiêu của chương trình

* Kiến thức:

Truyền đạt cho học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật có liên quan, đến hoạt động xây dựng, Luật Xây dựng, Luật đấu thầu và các nghị định hướng dẫn về đầu tư xây dựng.

* Kỹ năng:

Vận dụng kiến thức pháp luật về xây dựng để quản lý các khoản chi phí, an toàn, vệ sinh môi trường, quyết toán và lập hồ sơ hoàn công.

5. Đối tượng:

Cán bộ quản lý dự án, quản lý xây lắp, quản lý xây dựng công trình và các các nhân có nhu cầu theo học.

6. Nhiệm vụ của học viên

Tham gia học tập đầy đủ theo kế hoạch giảng dạy.

Kết thúc chương trình, mỗi học viên phải làm một bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập.

7. Tài liệu, thiết bị học tập

- Bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trường - Trường Đại học CN GTVT.

- Các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động xây dựng….