KHOÁ HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM


KHOÁ HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

01/12/2015

1. Tên chương trình: Quản lý dự án, khai thác, bảo trì đường cao tốc Việt Nam

2. Hệ đào tạo: Ngắn hạn

3. Thời gian đào tạo: 36 tiết ( 4 ngày )

Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết:                                          28 tiết

- Thảo luận, thực hành:                      7 tiết

- Kiểm tra kết thúc khóa học:            1 tiết

4. Mục tiêu của chương trình: Giới thiệu cho học viên cập nhập được phương pháp luận, các vấn đề kỹ thuật, cập nhập những thông tin mới đang áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý dự án, khai thác, bảo trì đường cao tốc. Khóa đào tạo ngắn hạn nhằm giúp cho học viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý khai thác, thi công các công trình phù hợp với thời kỳ hội nhập Quốc tế hiện nay ở Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng trong quản lý dự án và khai thác, bảo trì  đường cao tốc.

* Kiến thức: Trang bị cho học viên cập nhập được phương pháp luận, các vấn đề kỹ thuật, cập nhập những thông tin mới đang áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam trong lĩnh vực Quản lý dự án, khai thác, bảo trì đường cao tố

* Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý, thi công các công trình phù hợp với thời kỳ hội nhập Quốc tế hiện nay ở Việt Nam; đồng thời nâng cao chất lượng trong quản lý dự án và khai thác, bảo trì  đường cao tốc.

5. Đối tượng:

Các học viên là các cán bộ quản lý dự án, nhà thầu thi công thuộc các dự án đường cao tốc VN.

6. Nhiệm vụ của học viên:

            - Nghiên cứu trước tài liệu học tập và tài liệu tham khảo;

            - Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;

            - Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận;

            - Tham gia kiểm tra kết thúc chương trình.

7. Tài liệu, thiết bị học tập:

  Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý dự án, khai thác và bảo trì đường cao tốc VN- Trường Đại học CN GTVT.

- Các tài liệu, văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác quản lý dự án, khai thác và bảo trì đường cao tốc:

  + Nghị định quản lý và bảo trì đường cao tốc;

  + Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo đường cao tốc...