KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TNV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG


KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TNV KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

11/11/2015

1. Tên chương trình: Bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm tra chất lượng công trình giao thông

2. Hệ đào tạo: Ngắn hạn

3. Thời gian đào tạo:

Tổng số 28 tiết gồm:

Lý thuyết: 9 tiết.

Thí nghiệm (TH): 17 tiết.

Kiểm tra: 2 tiết

Nội dung gồm 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Phương pháp thí nghiệm vật liệu.

Chuyên đề 2: Lập sổ tay chất lượng.

4. Mục tiêu của chương trình:

* Kiến thức:

Trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao về công tác thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất, vật liệu xây dựng, nhựa đường - bê tông nhựa và cập nhật các quy trình tiêu chuẩn mới thay đổi dùng trong xây dựng công trình giao thông.

* Kỹ năng:

Các học viên nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình thí nghiệm, thiết bị, công nghệ mới trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng vật liệu và chất lượng công trình của Nhà nước và Bộ GTVT mới ban hành.

5. Đối tượng: Những người có chứng chỉ Thí nghiệm viên hoặc bằng tốt nghiệp Thí nghiệm viên hệ chính quy.

6. Tài liệu:

- Bài giảng đào tạo thí nghiệm viên ngắn hạn - Trường ĐH Công nghệ GTVT

- Các quy trình, tiêu chuẩn thí nghiệm hiện hành.