DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018


DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

16/01/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

 

Tháng

Nội dung dự kiến

Ghi chú

1

- Làm tốt công tác thường xuyên, giờ giấc làm việc, kỷ luật lao động. 

- Phối hợp phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng tổ chức thi học kỳ I năm học 2017-2018 cho các lớp liên thông, bằng 2, VLVH khóa 68

- Làm thủ tục xét tuyển sinh hệ Đại học Liên thông, ĐH VLVH K68

- Làm thủ tục nhập học cho K68 hệ ĐH Văn bằng 2 thi ngày 23/12/2017

 - Nhắc nhở K66 đợt 2 khối kỹ thuật về tiến độ thực hiện ĐATN, KLTN (66DLCD11, 27,28,29,41,42,43); K67 khối Kinh tế đợt 1 (67DLKT11, 21, KX21, VB21); Lớp 66DLOT22

- Trả HS, bảng điểm cho các lớp K66 đợt 1 ra trường

- Khảo sát việc làm đối với sinh viên liên thông

- Xây dựng quy chế tuyển sinh hệ Đại học Văn bằng 2 trình Ban Giám hiệu duyệt

- Dự kiến khai giảng 4 lớp ngắn hạn khoảng 130HV

 

2

- Làm tốt công tác thường xuyên, giờ giấc làm việc, kỷ luật lao động,  ổn định nề nếp, giờ giấc học tập các lớp trước và sau khi nghỉ tết Âm lịch âm lịch

- Bảo vệ Khóa luận TN K67 đợt 1 khối Kinh tế (67DLKT11, 21, KX21, VB21); Lớp 66DLOT22

- TTTN lớp 67DLOT21; 67DLKT12, 22; 67DLKX22

- Rà soát bảng điểm lớp 67DLOT21; 67DLKX22 trước khi xét điều kiện làm ĐATN

- Tiếp tục khảo sát việc làm và làm thủ tục cho sinh viên ra trường;

- Tiếp tục tổ chức học bổ sung kiến thức trình độ cao đẳng cho SV khóa 68 (khác trường, khác chuyên ngành)

- Tiếp tục tuyển sinh các hệ đào tạo

- Gửi công văn tới các trường để thẩm định Bằng tốt nghiệp hệ ĐH liên thông, Bằng 2

- Phối hợp phòng Đào tạo, Công tác sinh viên làm Quyết định thành lập lớp, GVCN-CVHT các lớp Văn bằng 2 và liên thông, VLVH nhập học và xét tuyển trong tháng 1.

 

3

- Duy trì giờ giấc học tập, làm việc, kỷ luật lao động

- Làm và trình Hiệu trưởng ký Thông báo tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng liên thông, VLVH, Văn bằng 2 năm 2018

- Rà soát bảng điểm lớp 67DLDD21,22; 67DLCD21,22 trước khi xét điều kiện làm ĐATN

- Làm thủ tục xét tuyển sinh hệ Đại học Liên thông K68

- Phối hợp các đơn vị làm Quyết định thành lập lớp, phân công GVCN-CVHT các lớp xét tuyển và nhập học trong tháng 3

- Bảo vệ ĐATN các lớp 66DLCD12, 27, 28, 29, 41,42,43 (cuối T3)

- Xét đk làm ĐATN lớp 67DLOT21; 67DLKT12, 22; 67DLKX22

- Tiếp tục trả hồ sơ, bảng điểm cho các lớp liên thông ra trường

- Mở 2 lớp ngắn hạn

 

4

- Duy trì giờ giấc học tập, làm việc, kỷ luật lao động;

- Xét TN các lớp K66 khối kỹ thuật đợt 2. (66DLCD12, 27, 28, 29, 41,42,43)

- Xét tốt nghiệp K67 đợt 1 khối Kinh tế (67DLKT11, 21, KX21, VB21); Lớp 66DLOT22

- Xét đk làm ĐATN lớp 67CLCD21

- TTTN lớp 67DLCD11,21,22; 67DLDD21,22.

- Thu hồ sơ tuyển sinh các hệ

- Xét tuyển các hệ liên thông, văn bằng 2, VLVH

- Mở 02 lớp ngắn hạn

 

5

- Duy trì tốt các hoạt động thường xuyên, giờ giấc học tập, kỷ luật lao động

- Thu hồ sơ tuyển sinh các hệ, làm thủ tục xét tuyển sinh hệ Liên thông, VLVH K68

- Phối hợp các đơn vị làm Quyết định thành lập lớp, phân công GVCN-CVHT các lớp xét tuyển và nhập học trong tháng 5

- Nhắc nhở các lớp K67 về tiến độ làm tốt nghiệp. (67DLOT21; 67DLKT12, 22; 67DLKX22)

- Xét đk làm ĐATN lớp 67DLCD11,21,22; 67DLDD21,22.

- Mở 02 lớp ngắn hạn

 

6

- Duy trì tốt các hoạt động thường xuyên, giờ giấc học tập, kỷ luật lao động

- Phối hợp tổ chức thi học kỳ II năm học 2017-2018 cho các lớp do khoa quản lý

- Bảo vệ ĐATN, KLTN các lớp K67 ĐHLT, CĐLT (67DLOT21; 67DLKT12, 22; 67DLKX22; lớp K67CLCD41)

- Triển khai kế hoạch nghỉ hè tới các lớp do Khoa quản lý

- Thu hồ sơ tuyển sinh các hệ

- Phối hợp phòng TC-KT định khoản mọc phí học kỳ I năm học 2018-2019 để thông báo tới các lớp

- Khảo sát việc làm đối với sinh viên hệ liên thông sau khi tốt nghiệp

- Mở 02 lớp ngắn hạn

 

7

- Duy trì tốt các hoạt động thường xuyên, giờ giấc học tập, kỷ luật lao động

- Thu hồ sơ tuyển sinh các hệ

- Triển khai kế hoạch nghỉ mát hè 2018

- Xét TN các lớp 67DLOT21; 67DLKT12, 22; 67DLKX22

- Xét TN lớp K67CLCD41

- Hoàn thiện tiến độ năm học 2018-2019 của Khoa gửi phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu duyệt cùng tiến độ toàn Trường.

- Hoàn thiện kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2018-2019 gửi các đơn vị

- Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị cho xét tuyển liên thông, văn bằng 2, VLVH vào tháng 8

- Mở 02 lớp đào tạo ngắn hạn

 

8

- Duy trì tốt các hoạt động thường xuyên, giờ giấc học tập, kỷ luật lao động

- Ổn định nề nếp học tập sau khi nghỉ hè

- TT tốt nghiệp lớp 68DLKT11, 21

- Thu hồ và xét tuyển K69 các hệ Liên thông, Bằng 2, VLVH

- Nhắc nhở các lớp nộp học phí

- Khảo sát việc làm đối với sinh viên hệ liên thông sau khi tốt nghiệp

- Tổng kết công tác năm học 2017-2018

- Mở 03 lớp đào tạo ngắn hạn

 

9

- Duy trì tốt các hoạt động thường xuyên

- Làm thủ tục nhập học các lớp xét tuyển trong tháng 8

- Thu hồ sơ tuyển sinh các hệ

- TTTN các lớp 67DLCD23,41,42; 67DLDD23

- Phối hợp các đơn vị làm Quyết định thành lập lớp, phân công GVCN-CVHT các lớp nhập học trong tháng 9

- Khảo sát việc làm đối với sinh viên hệ liên thông sau khi tốt nghiệp

- Bảo vệ TT tốt nghiệp lớp 68DLKT11, 21

 - Mở 03 lớp đào tạo ngắn hạn

 

10

- Duy trì tốt các hoạt động thường xuyên, giờ giấc học tập, kỷ luật lao động

- Bảo vệ ĐATN lớp 67DLCD11,21,22; 67DLDD21,22.

- Xét đk làm KLTN lớp 68DLKT11, 21

- Thu hồ sơ tuyển sinh các hệ

- Khảo sát việc làm đối với sinh viên hệ liên thông sau khi tốt nghiệp

- Mở 03 lớp đào tạo ngắn hạn

 

11

- Duy trì tốt các hoạt động thường xuyên, giờ giấc học tập, kỷ luật lao động

- Xét đk làm ĐATN các lớp 67DLCD23,41,42; 67DLDD23

- Thu hồ sơ tuyển sinh các hệ

- Khảo sát việc làm đối với sinh viên hệ liên thông sau khi tốt nghiệp

- Mở 03 lớp đào tạo ngắn hạn

 

12

- Duy trì tốt các hoạt động thường xuyên, giờ giấc học tập, kỷ luật lao động

- Xét tốt nghiệp các lớp K67 (67DLCD11,21,22; 67DLDD21,22).

- Thu hồ sơ tuyển sinh và xét tuyển K69 các hệ ĐHLT, CĐLT, VLVH, VB2

- Phối hợp các đơn vị làm Quyết định thành lập lớp, phân công GVCN-CVHT các lớp nhập học trong tháng 12

- Phối hợp tổ chức thi học kỳ I năm học 2018-2019 cho các lớp do Khoa quản lý

- Khảo sát việc làm đối với sinh viên hệ liên thông sau khi tốt nghiệp

- Mở 02 lớp đào tạo ngắn hạn

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017