Danh sách số lượng sinh viên tham gia BHYT HSSV năm 2017


Danh sách số lượng sinh viên tham gia BHYT HSSV năm 2017

19/12/2016
Khoa Kinh tế Vận tải thông báo đến các lớp sinh viên thuộc khoa quản lý danh sách số lượng sinh viên đã tham gia và chưa tham gia BHYT HSSV năm 2017 của Phòng Công tác HSSV tổng hợp (theo file đính kèm). Sinh viên tiếp tục đăng ký và nộp tiền tại văn phòng Một cửa (bộ phận Tài chính - kế toán) thời gian đến hết ngày 23/12/2016.