B.M Chủ nghĩa Mác - Lênin


Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lênin

11/11/2015

Địa chỉ : Phòng  512  - Khu hiệu bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email bmnguyenly@utt.edu.vn

Bộ môn Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Khoa Chính trị - QPAN - GDTC được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1970/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011
*Tổ chức nhân sự
- Trưởng Bộ môn: TS Trần Thị Tâm
- Tổng số CB-GV: 9 người. (Trong đó: 03 TS; 02 ThS.NCS: 04 Ths.)

* Chức năng
Bộ môn Chủ nghĩa Mác-Lênin, Khoa Chính trị - QPAN - GDTC là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa Khoa LChính trị - QPAN - GDTC và Trường.