Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Hệ thống văn bản

Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần của Trường...

Liên Kết - Hợp Tác

Thông báo

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019
Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Lịch thi học kỳ 2 các lớp 68DCDT21, 68DCTM21 (Thi sớm để đi thực tập)
Lịch thi học kỳ 2 các lớp 68DCDT21, 68DCTM21 (Thi sớm...

Lịch thi học kỳ 2 các lớp 68DCDT21, 68DCTM21 (Thi sớm để đi thực tập)

Lịch thi kết thuc học kỳ 2 năm học 2018- 2019 các lớp 67DCCA, 67DCDB, 67DCCS, 67DCMO, 67DCMX, 67DCMT,...
Lịch thi kết thuc học kỳ 2 năm học 2018- 2019 các...

Lịch thi kết thuc học kỳ 2 năm học 2018- 2019 các lớp 67DCCA, 67DCDB, 67DCCS, 67DCMO, 67DCMX, 67DCMT, 67DCDM, 67DCVB