Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Hệ thống văn bản

Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần của Trường...

Thông báo

Lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ cho Khóa 66 - Khoa Kinh tế
Lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ cho Khóa 66 - Khoa...

Lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ cho Khóa 66 - Khoa Kinh tế

Thông báo điều chỉnh lịch thi các lớp 68DCKT 21, 22, 23, 24 và 68DCMX 21, 22, MX-FE, MX-LI
Thông báo điều chỉnh lịch thi các lớp 68DCKT 21, 22,...

Thông báo điều chỉnh lịch thi các lớp 68DCKT 21, 22, 23, 24 và 68DCMX 21, 22, MX-FE, MX-LI

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68,69
Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 -...

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 - Các khóa 66,67,68,69