Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Hệ thống văn bản

Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần của Trường...

Thông báo

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp 65DCKT
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp 65DCKT

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp 65DCKT

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình - update 21/05/2018
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công...

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình - update 21/05/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công...

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình