Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Hệ thống văn bản

Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần của Trường...

Thông báo

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 67,68 Hệ Cao Đẳng Chính Quy
Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 67,68 Hệ...

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 67,68 Hệ Cao Đẳng Chính Quy

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 68 Đại Học Chính Quy
Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 68 Đại...

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 68 Đại Học Chính Quy

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 65 Đại Học Chính Quy
Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 65 Đại...

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 65 Đại Học Chính Quy