Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Hệ thống văn bản

Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần của Trường...

Thông báo

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học kỳ phụ đợt 12 - HK1 2017 2018
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học kỳ...

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học kỳ phụ đợt 12 - HK1 2017 2018

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1
Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm...

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1
Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm...

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1