Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Hệ thống văn bản

Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần của Trường...

Thông báo

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018
Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học...

Thông báo về nhận đơn phúc khảo bài thi hết học phần lần 2. kỳ 1 năm 2017 - 2018

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 -  ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 -...
Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 - ĐỢT 1...

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 - ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 - 66DCCS21-66DCDM21-66DCMT21 - 67DCDT22 - 65DCOT21,24

Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa
Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa

Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa