B.M Tư tưởng Hồ Chí Minh


Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

11/11/2015

Địa chỉ : Phòng  512  - Khu hiệu bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Email bmtutuong@utt.edu.vn

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Chính trị - QPAN - GDTC được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1971/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04/10/2011.

*Tổ chức nhân sự
- Trưởng Bộ môn: TS Vũ Thị Kiều Ly
- Tổng số CB-GV: 09 người. (Trong đó: 03 TS; 06 Ths.)

* Chức năng
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Chính trị - QPAN - GDTC là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một, hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc Khoa Chính trị - QPAN - GDTC và Trường.