Bảo vệ đề cương đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020 và nghiệm thu đề tài năm học 2018 – 2019 của Khoa Chính trị - QPAN – GDTC


Bảo vệ đề cương đề tài Nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020 và nghiệm thu đề tài năm học 2018 – 2019 của Khoa Chính trị - QPAN – GDTC

02/04/2020

Ngày 8/01/2020, Khoa Chính trị - QPAN – GDTC bảo vệ 03 đề cương nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2019 – 2020 của Giảng viên và 01 đề tài NCKH của sinh viên. Nhóm đề tài của giảng viên tập trung vào khai thức tình hình về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, công tác truyền thông xã hội, công tác thi đua khen thưởng trong sinh viên; nhóm tề tài của sinh viên nghiên cứu về vai trò của đoàn thanh niên trong phát động các phong trào học tập của sinh viên, v.v... Các đề tài đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, 100% thành viên trong Hội đồng thông qua đề cương nghiên cứu.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2018 – 2019 đối với hai đề tài của thầy Vũ Đình Năm và cô Nguyên Thị Thơm nghiên cứu về chủ đề: “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận vào vận động sinh viên thực hiện nội quy, quy chế của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải”; “Giải pháp nâng cao hiệu quả liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Công nghệ GTVT”. Qua phân tích và đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp trường, cả hai đề tài đều được đánh giá cao, có tính thực tiễn và khả năng áp dụng. Tuy nhiên, còn một số lỗi về chế bản, đánh máy và lỗi về trích dẫn, do đó các đề tài cần hoàn thiện ngay để lưu về thư viện làm tài liệu nghiên cứu cho các độc gải.

 

Tin Ly Kiều