Danh sách các đề tài nghiên cứu của Khoa Lý luận chính trị


Danh sách các đề tài nghiên cứu của Khoa Lý luận chính trị

18/04/2016

 

TT

Tên đề tài, sách, báo

Người thực hiện

Năm

I

ĐỀ TÀI

1

Kết hợp giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên trường Cao đẳng GTVT trong giai đoạn hiện nay

CN. Kiều Đa

2003-2004

2

Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng GTVT

CN. Lương Công Lý

2005-2006

3

Phương pháp vận dụng tri thức liên môn trong giảng dạy triết học

CN. Nguyễn Thị Hoa

2005-2006

4

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin ở trường Cao đẳng GTVT

CN. Tạ Ngọc Bài

2005-2006

5

Vấn đề đạo đức của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng GTVT trong nền kinh tế  thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay

CN. Lương Công Lý

2007-2008

6

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH ở Việt Nam

CN. Nguyễn Thị Thơ

2007-2008

7

Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở trường Cao đẳng GTVT trong giai đoạn hiện nay

CN. Kiều Đa

2007-2008

9

Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo đức học sinh - sinh viên trường Cao đẳng GTVT

CN. Trần Thị Tâm

2009-2010

10

Nâng cao ý thức pháp luật của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng GTVT hiện nay

CN. Lương Công Lý

2009-2010

11

Các bước tiến hành thảo luận để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị ở trường Cao đẳng GTVT

CN.Nguyễn Thị Thu Hằng

2009-2010

12

Kết hợp phương pháp truyền thống với giáo án điện tử trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở trường Cao đẳng GTVT

CN. Nguyễn Thị Thơ

2009-2010

15

Kết hợp giảng dạy lý luận chính trị với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng GTVT

CN. Trịnh Thị Thu Hằng

2009-2010

16

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X vào công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị ở trường Cao đẳng GTVT hiện nay

CN. Kiều Văn Đa

2009-2010

17

Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực và một số giải pháp đẩy mạnh quá trình đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Ths. Phan Huy Trường

2009-2010

18

Nghiên cứu và vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về vấn đề tự học vào việc giáo dục tinh thần tự học cho sinh viên trường Cao đẳng GTVT hiện nay

CN.Vũ Thị Kiều Ly

2009-2010

19

Đào tạo và giải quyết việc làm cho SV sau khi ra trường ở trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường Đại học Công nghệ GTVT)

Ths. Tạ Ngọc Bài        
Ths. Trần Ngọc Vũ       

2010-2011

20

Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến nhân cách đạo đức của SV trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)

Ths. Nguyễn Thị Thơ     
N. Ng.T.Thanh Hương

2010-2011

21

Vấn đề kiến thức chuyên môn và phương pháp giáo dục các môn Lý luận chuyên môn ở trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)

Ths. Lương Công Lý  
Ths. Trần Thị Tâm

2010-2011

22

Đổi mới phương pháp dạy học các môn LLCT theo học chế tín chỉ trong trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)

CN. Nguyễn T. Thu Hằng

2010-2011

23

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho SV trường Cao đẳng GTVT (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)

CN. Vũ Thị Kiều Ly

2010-2011

24

Văn hóa pháp luật của HS-SV trường Cao đẳng GTVT - Thực trạng và giải pháp

CN. Nguyễn Cao Hiến;
Ths. Ngô Thanh Xuyên     

 

2010-2011

25

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ trong trường Cao đẳng GTVT hiện nay (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)

Ths. Nguyễn Thị Thơm

2010-2011

26

Góp phần nâng cao chất lượng học tập các môn LLCT tại Phân hiệu Cao đẳng GTVT Miền núi (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)

Ths. Nguyễn Thị Hoa   
CN. Nguyễn Văn Tuân        
N. Phạm Bích Hằng

2010-2011

27

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của ĐCS ở trường Cao đẳng GTVT hiện nay

Ths. Phan Huy Trường

2010-2011

28

Sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT với việc học tập và làm theo phong cách sinh hoạt HCM

CN. Vũ Đình Năm          
CN. Nguyễn Tiến Trí

2011-2012

29

Nâng cao chất lượng NCKH cho sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT

CN. Hà Hoàng Giang

2011-2012

30

Nâng cao giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho SV trường ĐH Công nghệ GTVT

Ths. Nguyễn Thị Thơ     
CN. Bùi Trường Giang

2011-2012

31

Nâng cao nhận thức về công giáo đối với HS-SV trường ĐH Công nghệ GTVT

Ths. Trần Thị Tâm         
Ths. Trịnh Thị Thu Hằng

2011-2012

32

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ trong trường ĐH Công nghệ GTVT

Ths. Nguyễn Thị Hoa     
Ths. Lê Thành Long 

2011-2012

33

Vấn đề học liệu các môn Lý luận chính trị theo tín chỉ trong trường ĐH Công nghệ GTVT

Ths. Nguyễn T. Thu Hằng

2011-2012

34

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho HS-SV trường ĐH Công nghệ GTVT

Ths. Lương Công Lý     
Ths. Vũ Thị Kiều Ly      
Ths. Phạm Văn Tân

2012-2013

35

Công tác phát triển Đảng trong HS-SV trường Đại học Công nghệ GTVT, thực trạng và giải pháp

Ths. Đỗ Như Hồng

2012-2013

36

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

Ths. Vũ Đình Năm       
Ths.NCS Ng.T. Thơm  
Ths. Bùi Trường Giang

2012-2013

37

Nghiên cứu quan điểm "Tứ đức" của Nho giáo vào việc nâng cao vẻ đẹp của nữ giảng viên trường Đại học Công nghệ GTVT hiện nay

Ths. Trần Thị Tâm        
Ths. Trịnh Thị Thu Hằng

2012-2013

38

Nghiên cứu việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

Ths. Nguyễn Thị Hoa    
CN. Vũ Quỳnh Anh

2012-2013

39

Nghiên cứu phòng ngừa vi phạm pháp luật trong sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

Ths. Nguyễn Thị Thu     
Ths. Ngô Thanh Xuyên

2013-2014

40

Nghiên cứu nâng cao kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

Ths. Nguyễn Thị Thơ 
Ths. Ng.Thị Thanh Hương
Ths. Nguyễn Tiến Trí

2013-2014

41

Văn hóa ứng xử của sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT - Thực trạng và giải pháp

Ths. Vũ Thị Kiều Ly
Ths.NCS Lương Công Lý
Ths. Vũ Đình Năm

2013-2014

42

Nghiên cứu vấn đề làm thêm của sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

Ths. Nguyễn T.Thu Trà
Ths. Trần Thị Tâm        
hs. Nguyễn Thị Thơ

2014-2015

43

Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào bảo đảm an sinh xã hội cho CB-GV-CNV trường Đại học Công nghệ GTVT hiện nay

TS. Lương Công Lý

2014-2015

44

Kết hợp giáo dục đạo đức và pháp luật cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

Ths.NCS Vũ T.Kiều Ly
Ths. Nguyễn Thị Thu

2014-2015

45

Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn LLCT theo hướng phát huy năng lực của sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

Ths. Nguyễn Thị Thu Hằng

2015-2016

46

Logistics và việc đào tạo nguồn nhân lực tại trường Đại học Công nghệ GTVT: Thực trạng và một số giải pháp

TS. Nguyễn Thị Thơm

2015-2016

47

Nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

Ths. Vũ Đình Năm       
Ths.NCS Vũ Thị Kiều Ly  
Ths. Nguyễn Thị Thu

2015-2016

48

Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT: Thực trạng và một số giải pháp

Ths.NCS Nguyễn Thị Hoa

2015-2016

49

Nâng cao ý thức văn hóa giao thông của cán bộ, giáo viên và sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT, cơ sở đào tạo Thái Nguyên

Ths. Vũ Quỳnh Anh

2015-2016

II

ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

VÀ SV THAM GIA

NĂM

1

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc phát huy phong trào học tập của SV trường ĐH Công nghệ GTVT

CB:Ths.Vũ T. Kiều Ly                              
SV: Đỗ Văn Huấn và  Lường Văn Đạt  Lớp 63DCCD03

2013-2014

2

Nghiên cứu phẩm chất "Trung - Hiếu" trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của SV trường ĐH Công nghệ GTVT theo tư tưởng Hồ Chí Minh

CB: Ths. Vũ T. Kiều Ly         
SV: Lê Sĩ Tình - Nguyễn Thùy Linh - Nguyễn T. Như Quỳnh    Lớp 63DCKT05 - 63DCCD07

2014-2015

3

Nghiên cứu thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ của sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT

CB: TS.Ngô Quốc Trinh - Ths. Vũ T. Kiều Ly   
SV: Liễu Văn Thành Lớp 65DCQT02

2015-2016

 

 

 

 

 

                                           Hà Nội, ngày 13 tháng  12  năm 2015

 

                                            HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA