PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN


PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

04/01/2016

 

Địa chỉ: Phòng 106, 107, Nhà H3- Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội
Điện thoại: 04.35526714; 
* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng: TS. Trần Trung Hiếu
- Phó trưởng phòng: ThS. Tống Thị Hương
- Tổng số cán bộ, chuyên viên: 06.
* Lịch sử: 
Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1408/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/5/2017.
* Chức năng:
Phòng quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tìm kiếm nguồn vốn, xúc tiến và quản lý đầu tư, phát triển cơ sở vật chất trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; quản lý quy hoạch xây dựng tổng mặt bằng phát triển các cơ sở đào tạo của Trường tuân thủ theo quy định của pháp luật
* Nhiệm vụ, quyền hạn:
- làm đầu mối xây dựng quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển các dự án xây dựng cơ bản bằng các nguồn vốn khác nhau, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định;

- Tìm kiếm nguồn vốn đầu tư, khai thác cơ hội để lập dự án  và xúc tiến đầu tư các dự án xây dựng cơ bản;

- Lập thiết kế, dự toán và tổ chức thực hiện các hạng mục sửa chữa nhỏ trong Trường; quản lý mặt bằng quy hoạch sửa chữa nhỏ trong Trường; quản lý mặt bằng quy hoạch xây dựng tổng thể Trường theo quy hoạch đã xó cấp thẩm quyền phê duyêt;

- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, theo dõi và thực hiện các thủ tục quyết toán các hạng mục, dự toán hoàn thành trong lĩnh vực xây dựng cơ bản do Trường làm chủ đầu tư; tổ chức kiểm toán theo quy định;

- Tổ chức lập hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định, tuyển chịn các tổ chức tư vấn giám sát công trình có chức năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của các quy định hiện hành; chuẩn bị thủ tục, tài liệu giúp Hiệu trưởng đàm phán, ký kết hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật;

- Theo dõi giám sát thi công và thực hiện các nội dung trong hợp đồng của các dự án, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, bàn giao và thực hiện bảo hành công trình theo các văn bản hướng dẫn hiện hành;

- theo dõi và báo cáo các thủ tục: Tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo các đầu việc của từng dự án xây dựng cơ bản từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đến khi kết thúc đầu tư đưa dự án vào sử dụng;

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện dự án, bảo trì, bảo hành, đánh giá hiệu quả đầu tư theo quy định;

- Chủ trì thực hiện và phối hợp với các đơn vị lập báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến lĩnh vực đầu tư;

- Lưu trữ hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật;

- Quản lý tài sản được giao, quản lý cán bộ viên chức và người lao động của phòng theo phân cấp của Hiệu trưởng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao