THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC KẾT HỢP GIỮA SẢN XUẤT VÀ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI CƠ SỞ VĨNH PHÚC TỪ THÁNG 9 ĐẾN HẾT 31/12/2016

12/09/2016

DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC KẾT HỢP GIỮA SẢN XUẤT VÀ THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI CƠ SỞ VĨNH PHÚC TỪ...

Xem chi tiết