Các mẫu biểu thủ tục hành chính để các đơn vị thực hiện khi làm việc với KBNN quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020


Các mẫu biểu thủ tục hành chính để các đơn vị thực hiện khi làm việc với KBNN quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020

27/03/2020

Các mẫu biểu thủ tục hành chính để các đơn vị thực hiện khi làm việc với KBNN quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020.

Chi tiết xem tại Tệp đính kèm.

File đính kèm