GIỚI THIỆU PHÒNG


GIỚI THIỆU PHÒNG

11/11/2015

* Tổ chức nhân sự:
- Kế toán trưởng: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh
- Phó trưởng phòng : ThS. Bùi Thị Hương Sơn
- Chuyên viên: 09
* Lịch sử: 
Phòng Tài chính kế toán được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập, số 1443/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.
* Chức năng:
Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức công tác kế toán, hạch toán chi phí đào tạo, và các hoạt động dịch vụ theo quy định của Pháp luật; Lập kế hoạch tài chính, khai thác nguồn vốn, giám sát các hoạt động tài chính của Trường theo quy định của Pháp luật.
* Nhiệm vụ:
- Chủ trì lập dự toán thu, chi tài chính hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
- Phối hợp với Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo, Ban Xây dựng cơ bản, các đơn vị liên quan khai thác các nguồn vốn đầu tư; 
- Hướng dẫn nghiệp vụ các cơ sở đào tạo, giám sát các hoạt động thu, chi, phân phối tài chính đảm bảo lợi ích Nhà nước, tập thể và người lao động; 
- Chủ trì, phân bổ trình Hiệu trưởng phê duyệt kinh phí hoạt động cho các cơ sở đào tạo của Trường;
- Công khai minh bạch dự toán thu, chi tài chính hằng năm theo quy định của Pháp luật;
- Tổ chức công tác hạch toán, kế toán tài sản, tài chính, các nguồn vốn sự nghiệp, Xây dựng cơ bản, dịch vụ, sản xuất theo quy định của Pháp luật;
- Giám sát hoạt động mua sắm, giao nhận, khai thác tài sản của Trường;
- Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quyết toán hạng mục công trình hoàn thành; quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng; 
- Thống kê, phân tích số liệu kế toán, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đáp ứng nhiệm vụ phát triển Trường;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hằng năm, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kế toán theo quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với Phòng Hành chính Quản trị, các đơn vị trong Trường kiểm kê, xác định giá trị tài sản còn lại, điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, định mức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, HS-SV; 
- Soạn thảo các văn bản quản lý trình Hiệu trưởng ban hành theo chức năng, nhiệm vụ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.