Phòng TC-KT chi trả tiền học bổng KKHT học kỳ II năm học 2017-2018 cho Sinh viên