THÔNG BÁO VỀ VIỆC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019