Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021


Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2020 - 2021

14/04/2021

THÔNG BÁO

Về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021

      

Căn cứ công văn số 5421-BGDĐT-KHTC ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt và Quyết định số 571/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/02/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải quy định về mức thu học phí đối với người học thuộc các khối ngành đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng của trường học kỳ II năm học 2020 – 2021. Nhà trường thông báo tới toàn bộ sinh viên Cơ sở Đào tạo Hà Nội chưa nộp đủ học phí cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp học phí học kỳ II năm học 2020 – 2021: 17h ngày 28/4/2021 Quá thời hạn nêu trên, nếu sinh viên vẫn còn nợ học phí sẽ bị cấm thi kết thúc học phần.

- Phương thức nộp học phí: Chuyển khoản qua tài khoản của Nhà trường; hạn chế tối đa việc nộp bằng tiền mặt (theo hướng dẫn đính kèm).

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị có liên quan và GVCN-CVHT đôn đốc sinh viên thực hiện nghĩa vụ nộp học phí theo đúng quy định.

Trân trọng thông báo./.