Hà Hoàng Giang

Hà Hoàng Giang

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT hiện nay
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2012
  Cấp Trường
 • 2
  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2018
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy và học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học hiện nay
  Số tháng 3 năm 2020
  Tạp chí Quản lý Giáo dục
 • 2
  Giải pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực hiện nay
  2
  Tạp chí dạy và học ngày nay
 • 3
  Tầm quan trọng của kỹ năng mềm đối với sinh viên trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
  2019
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay
 • 4
  Một số vấn đề đặt ra từ sự biến đổi của văn hóa gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế
  2019
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay
 • 5
  Yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động về những kỹ năng thiết yếu đối với sinh viên đại học
  2018
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội
 • 6
  Những nhân tố tác động đến sự biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay
  2017
  Tạp chí Trí Thức - Hội liên hiệp khoa học và kỹ thuật Hà Nội
 • 7
  Những yếu tố tác động đến đạo đức truyền thống Việt nam trong giai đoạn hiện nay
  2016
  Tạp chí Dân tộc học
 • 8
  Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về gia đình và sự vận dụng của Đảng cộng sản Việt Nam vào việc xây dựng gia đình văn hóa ở nước ta hiện nay.
  2015
  Tạp chí Dân Tộc học
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tư tưởng giáo dục của John Dewey
  2020
  NXB Khoa học & Kỹ thuật
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin