Nguyễn Song Dũng

Nguyễn Song Dũng

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu lượng nước mưa hiệu quả chảy vào mỏ lộ thiên dải than Hòn Gai - Cẩm Phả
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  1086
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu xác định hệ số dòng chảy mặt mỏ Cọc Sáu
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  1984
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu đánh giá địa chất thủy văn Hà Nội
  Vai trò: Tham gia
  1996
  Cấp Thành phố
 • 4
  Nghiên cứu thành lập trung tâm công nghệ thông tin thành phố Hà Nội
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  1997
  Cấp Thành phố
 • 5
  Cơ sở khoa học sử dụng hợp lý tài nguyên nước mặt, ứng dụng tin học trong quản lý khai thác tài nguyên nước mặt Hà Nội
  Vai trò: Thư ký
  1997
  Cấp Thành phố
 • 6
  Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng khu công nghệ cao Hà Nội
  Vai trò: Thư ký đề tài
  1997
  Cấp Thành phố
 • 7
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) thành phố Hà Nội
  Vai trò: Thư ký đề tài
  1998
  Cấp Thành phố
 • 8
  Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thành phố HN
  Vai trò: Thư ký đề tài
  1998
  Cấp Thành phố
 • 9
  Đánh giá ô nhiễm môi trường đất trồng trọt và nước tưới nông nghiệp Hà Nội; thực trạng và giải pháp
  Vai trò: Cộng tác viên
  1998
  Cấp Thành phố
 • 10
  Nghiên cứu chiến lược phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội
  Vai trò: Thư ký đề tài
  1999
  Cấp Thành phố
 • 11
  Nghiên cứu ô nhiễm nguồn nước mặt thành phố Hà Nội
  Vai trò: Tham gia
  1999
  Cấp Thành phố
 • 12
  Nghiên cứu xây dựng chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Thành ủy Hà Nội (Khóa 2001-2006)
  Vai trò: Tham gia
  2000
  Cấp Thành phố
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Tình hình và nguyên nhân gây úng ngập thành phố Hà Nội
  2004
  Tạp chí khí tượng thủy văn - Bộ Tài nguyên Môi trường
 • 2
  Nghiên cứu vai trò của Hồ điều tiết trong hệ thống thoát nước Hà Nội
  2004
  Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường, Đại học Thủy lợi số tháng 8/2004
 • 3
  Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước sông Tô Lịch thành phố Hà Nội
  2004
  Tạp chí khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường; Đại học thủy lợi Hà Nội; số tháng 8/2004
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin