Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Thạc sỹ- NCS

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phương pháp vận dụng tri thức liên môn trong giảng dạy triết học
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2006
  Cấp Trường
 • 2
  Góp phần nâng cao chất lượng học tập các môn LLCT tại Phân hiệu Cao đẳng GTVT Miền núi (nay là Trường ĐH Công nghệ GTVT)
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 3
  Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ trong trường ĐH Công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của học sinh sinh viên dân tộc thiểu số Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2013
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao ngành GTVT tỉnh Thái Nguyên của cơ sở đào tạo Thái Nguyên-Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2014
  Cấp Trường
 • 6
  Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT: Thực trạng và một số giải pháp
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Vai trò của giáo dục- đào tạo với việc nâng cao năng lực chủ thể trong hoạt động phát triển nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải
  2017
  Tạp chí Giáo dục
 • 2
  Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong các trường của ngành Giao thông vận tải ở nước ta hiện nay: thực trạng và một số vấn đề đặt ra
  2017
  Tạp chí Nhân lực Khoa học Xã hội
 • 3
  Vai trò của nhân tố chủ quan trong phát triển nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải ở nước ta hiện nay
  2017
  Tạp chí Giáo dục
 • 4
  Bảo vệ môi trường: Chìa khóa để Việt Nam tăng trưởng và phát triển bền vững
  2016
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo
 • 5
  Để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2016-2020
  2016
  Tạp chí Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương
 • 6
  Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành giao thông vận tải ở nước ta hiện nay
  2015
  Tạp chí Dân tộc
 • 7
  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
  2014
  Tạp chí Dân tộc
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
  2016
  NXB Đại học Thái Nguyên
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin