Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ths. Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản VN

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Các bước tiến hành thảo luận các mônLý luận chính trị trong trường Cao đẳng GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị theo học chế tín chỉ trong trường Đại học Công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 3
  Vấn đề học liệu các môn Lý luận chính trị theo tín chỉ trong trường Đại học Công nghệ GTVT hiện nay
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2012
  Cấp Trường
 • 4
  Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận chính trị theo hướng phát huy năng lực cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.Thực trạng và giải pháp
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 5
  Viết: Lịch sử Khoa Lý luận Chính trị Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Vai trò: Giáo viên Biên soạn
  2016
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Phương pháp lịch sử và phương pháp logic trong giảng dạy học phần “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” ở các trường đại học hiện nay
  Số Tháng 10/2020 - Kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng thủ đô(10/10/1954-10/10/2020)
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội
 • 2
  Nhân tố tác động đến nhận thức của sinh viên trong quá trình đào tạo tại trường đại học
  Số Đặc biệt Tháng 10/2019
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội. Số Tháng 10/2019, tr 67 -> 72
 • 3
  Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
  2018
  Tạp chí Giáo dục và xã hội, số tháng 5/2018. Tr89 -> 92
 • 4
  Giải pháp nâng cao chất lượng học liệu các môn Lý luận chính trị theo tín chỉ trong các trường đại học ở Việt Nam
  2016
  Tạp chí Thông tin và Tư liệu Số 3/2016. Tr33->38
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sách chuyên khảo: “Thực hiện dân chủ ở cấp xã phục vụ xây dựng nông thôn mới ở Tỉnh Bạc Liêu”.
  2018
  NXB Chính trị Quốc gia Sự thật
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin