Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Thanh

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Vai trò:
 • 2
  Một số giải pháp nâng chất chất lượng thực hành bắn súng tiểu liên AK cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2015
  Cấp Trường
 • 3
  Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý sinh viên học giáo dục quốc phòng an ninh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu đề xuất phương án chiến đấu bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải khi có tình huống gây rối
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2017
  Cấp Trường
 • 5
  Nâng cao chất lượng dạy học môn học giáo dục quốc phòng an ninh ở trường Đại học Công nghệ GTVT
  Vai trò: Chủ nhiệm bài báo đăng trên tạp chí Thiết bị giáo dục
  2019
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Nâng cao chất lượng thực hành bắn súng tiểu liên AK trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Kỳ 2, tháng 6 năm 2020
  Tạp chí Dạy và học Ngày nay ISSN
 • 2
  Kết hợp các phương pháp dạy học ở bậc đại học hiện nay
  Số 212, kỳ 1 tháng 3 năm 2020
  Tạp chí thiết bị Giáo dục ISSN
 • 3
  Nâng cao chất lượng dạy học môn học giáo dục quốc phòng an ninh ở trường Đại học Công nghệ GTVT
  số đặc biệt
  Tạp chí Thiết bị Giáo dục ISSN
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Hướng dẫn ôn tập học phần Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản việt Nam
  2020
  Nhà Xuất bản Lao động - Xã hội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin