Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  số 1
  2020
 • 2
  Đa dạng hóa phương pháp dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  số 2
  Tạp chí Thiết bị Giáo dục
 • 3
  Những điểm tương đồng của phương pháp dạy bài mới bằng câu hỏi nhiều lựa chọn với phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục đại học
  số 6
  Tạp chí Thiết bị Giáo dục
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Hướng dẫn ôn tập học phần Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
  2020
  Nhà Xuất bản Lao động - Xã hội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin