Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Tương quan về độ bền chống cắt của đất dính mềm yếu xác định từ các phương pháp khác nhau
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2012
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu đánh giá phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất huyện Lục Yên, Yên Bái
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2018
  Cấp Trường
 • 3
  Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trí tuệ nhân tạo của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong dự báo biến đổi địa môi trường khi xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển đoạn Hải Phòng – Ninh Bình (Đề tài cấp Bộ GTVT)
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019
  Cấp Bộ
 • 4
  Phát triển mô hình dự báo và đánh giá thiên tai dựa vào các thuật toán trí tuệ nhân tạo và các kỹ thuật tối ưu hóa sử dụng công nghệ địa không gian tại khu vực Quảng Nam và Điện Biên (NAFOSTED)
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019-2024
  Cấp Nhà nước
 • 5
  Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc xây dựng bản đồ dự báo sạt lở đất
  Vai trò: Hướng đẫn chính (Đề tài NCKH Sinh Viên)
  2020
  Cấp Trường
 • 6
  Nghiên cứu áp dụng mô hình giá trị thông tin (Information Value Method) trong việc phân cùng cảnh báo sạt lở đất sử dụng GIS
  Vai trò: Hướng đẫn chính (Đề tài NCKH Sinh Viên)
  2020
  Cấp Trường
 • 7
  Nghiên cứu xây dựng bản đồ đánh giá rủi ro lũ lụt cho tỉnh Quảng Bình sử dụng các mô hình học máy và học sâu kết hợp với các phương pháp phân tích ra quyết định đa tiêu chí (NAFOSTED)
  Vai trò: Thành viên nghiên cứu chủ chốt
  2020-2023
  Cấp Nhà nước
 • 8
  Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và phát triển các mô hình học máy kết hợp với các kỹ thuật tối ưu hóa trong việc dự báo các tham số sức chống cắt của đất phục vụ xây dựng công trình giao thông (Đề tài cấp Bộ GTVT)
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2021
  Cấp Bộ
 • 9
  Đánh giá tai biến địa chất đới đứt gãy Điện Biên – Lai Châu trên cơ sở ứng dụng các mô hình học máy, trí tuệ nhân tạo (Đề tài cấp Viện Hàn Lâm KHVN)
  Vai trò: Thư ký khoa học, Thành viên chính
  2021
  Cấp Bộ
 • 10
  Nghiên cứu chuyển động kiến tạo Pliocen - hiện đại các đảo và thềm lục địa Việt Nam phục vụ đánh giá tai biến địa chất (Đề tài KC.09)
  Vai trò: Thành viên chính
  2021
  Cấp Nhà nước
 • 11
  Ứng dụng công nghệ học máy, trí tuệ nhân tạo trong việc nghiên cứu, đánh giá xói lở bờ biển vùng Quảng Nam và lân cận (Đề tài cấp Viện Hàn Lâm KHVN)
  Vai trò: Thành viên chính
  2021
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  A Robustness Analysis of Different Non-linear Autoregressive Networks using Monte Carlo Simulations for Predicting High Fluctuation Rainfall
  2020
  ICMETE 2019 (SCOPUS indexed Proceedings)
 • 2
  Daily Rainfall Prediction Using Nonlinear Autoregressive Neural Network
  2020
  ICMETE 2019 (SCOPUS indexed Proceedings)
 • 3
  Prediction of Soil Shear Strength Using Direct Shear Test and Support Vector Machines
  2020
  The Open Construction & Building Technology Journal (SCOPUS indexed journal)
 • 4
  Soil Unconfined Compressive Strength Prediction Using Random Forest (RF) Machine Learning Model
  2020
  The Open Construction & Building Technology Journal (SCOPUS indexed journal)
 • 5
  Groundwater Potential Mapping Combining Artificial Neural Network and Real AdaBoost Ensemble Technique: The DakNong Province Case- study, Vietnam
  2020
  International Journal of Environmental Research and Public Health (ISI)
 • 6
  Shallow Landslide Susceptibility Mapping: A Comparison Between Classification and Regression Tree and Reduced Error Pruning Tree Algorithms
  2020
  Vietnam Journal of Earth Sciences (ESCI)
 • 7
  Framework of Spatial Flood Risk Assessment for a Case Study in Quang Binh Province, Vietnam
  2020
  Sustainability (ISI)
 • 8
  Accuracy assessment of extreme learning machine in predicting soil compression coefficient
  2020
  Vietnam Journal of Earth Sciences (ESCI)
 • 9
  Using Artificial Neural Network (ANN) for prediction of soil coefficient of consolidation
  2020
  Vietnam Journal of Earth Sciences (ESCI)
 • 10
  Parametric Investigation of Particle Swarm Optimization to Improve the Performance of the Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System in Determining the Buckling Capacity of Circular Opening Steel Beams
  2020
  Materials (ISI)
 • 11
  Landslide susceptibility mapping using Forest by Penalizing Attributes (FPA) algorithm based machine learning approach
  2020
  Vietnam Journal of Earth Sciences (ESCI)
 • 12
  Novel Ensemble Landslide Predictive Models Based on the Hyperpipes Algorithm: A Case Study in the Nam Dam Commune, Vietnam
  2020
  Applied Sciences (ISI)
 • 13
  Machine learning methods for landslide susceptibility studies: A comparative overview of algorithm performance
  2020
  Earth-Science Reviews (ISI)
 • 14
  Performance Evaluation of Machine Learning Methods for Forest Fire Modeling and Prediction
  2020
  Symmetry (ISI)
 • 15
  Characterization of soybeans and calibration of their DEM input parameters
  2020
  Particulate Science And Technology (ISI)
 • 16
  Soft Computing Ensemble Models Based on Logistic Regression for Groundwater Potential Mapping
  2020
  Applied Sciences (Switzerland, IF = 2.217)
 • 17
  Computational Hybrid Machine Learning Based Prediction of Shear Capacity for Steel Fiber Reinforced Concrete Beams
  2020
  Sustainability (Switzerland, IF = 2.592)
 • 18
  GIS Based Hybrid Computational Approaches for Flash Flood Susceptibility Assessment
  2020
  Water (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.524 )
 • 19
  Ecosystem Services in Mountainous Area: A Case Study of Nghe an, Vietnam
  2020
  Indian Journal of Ecology (India) - SCOPUS indexed journal
 • 20
  A Novel Hybrid Soft Computing Model Using Random Forest and Particle Swarm Optimization for Estimation of Undrained Shear Strength of Soil
  2020
  Sustainability (Switzerland, IF = 2.592)
 • 21
  Improvement of Credal Decision Trees Using Ensemble Frameworks for Groundwater Potential Modeling
  2020
  Sustainability (Switzerland, IF = 2.592)
 • 22
  GIS based Frequency Ratio method for Landslide Susceptibility Mapping at Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam
  2020
  Vietnam Journal of Earth Sciences (Vietnam)
 • 23
  Optimization of Artificial Intelligence System by Evolutionary Algorithm for the Prediction of Axial Capacity of Rectangular Concrete Filled Steel Tubes under Compression
  2020
  Materials (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.971)
 • 24
  Development of soft computing techniques based on hybrid AI models to predict the critical buckling load of I-shaped cellular beams
  2020
  Applied Sciences (Switzerland, IF = 2.217)
 • 25
  Investigation and Optimization of the C-ANN Structure in Predicting the Compressive Strength of Foamed Concrete
  2020
  Materials (ISI)
 • 26
  Development of advanced artificial intelligence models for daily rainfall prediction
  2019
  Atmospheric Research (Netherlands) - ISI journal (IF, 2018 = 4.114)
 • 27
  A spatially explicit deep learning neural network model for the prediction of landslide susceptibility
  2020
  CATENA (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 3.191)
 • 28
  A Comparative Study of Kernel Logistic Regression, Radial Basis Function Classifier, Multinomial Naïve Bayes, and Logistic Model Tree for Flash Flood Susceptibility Mapping
  2020
  Water (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.524 )
 • 29
  Investigation and Optimization of C-ANN Structure in Predicting the Compressive Strength of Foamed Concrete
  2020
  Materials (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.971)
 • 30
  A Sensitivity and Robustness Analysis of GPR and ANN for High-Performance Concrete Compressive Strength Prediction using Monte Carlo Approach
  2020
  Sustainability (Switzerland, IF = 2.592)
 • 31
  Flocculation-dewatering prediction of fine mineral tailings using a hybrid machine learning approach
  2020
  Chemosphere (Netherlands, IF = 5.108)
 • 32
  GIS Based Novel Hybrid Computational Intelligence Models for Mapping Landslide Susceptibility: A Case Study at Da Lat City, Vietnam
  2019
  Sustainability (Switzerland, IF = 2.592)
 • 33
  A Possibility of AI Application on Mode-choice Prediction of Transport Users in Hanoi
  2019
  CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure
 • 34
  Development of 48-hour Precipitation Forecast Model using Nonlinear Autoregressive Neural Network
  2019
  CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure
 • 35
  Development of Artificial Neural Networks for Prediction of Compression Coefficient of Soft Soil
  2019
  CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure
 • 36
  Designing of concrete pavement expansion joints based on climate conditions of Vietnam
  2019
  Journal of the Mechanical Behavior of Materials (SCOPUS indexed)
 • 37
  Development of an AI Model to Measure Traffic Air Pollution from Multisensor and Weather Data
  2019
  Sensors (Switzerland, IF = 3.1)
 • 38
  Agricultural Land Suitability Analysis for Yen Khe Hills (Nghe An, Vietnam) using Analytic Hierarchy Process (AHP) Combined with Geographic Information Systems (GIS)
  2019
  Indian Journal of Ecology (India) - SCOPUS indexed journal
 • 39
  Development of an Artificial Intelligence Approach for Prediction of Consolidation Coefficient of Soft Soil: A Sensitivity Analysis
  2019
  The Open Construction & Building Technology Journal (Scopus indexed journal)
 • 40
  Improvement of ANFIS Model for Prediction of Compressive Strength of Manufactured Sand Concrete
  2019
  Applied Sciences (Switzerland, IF = 2.217)
 • 41
  A Novel Intelligence Approach of Sequential Minimal Optimization based Support Vector Machine for Landslide Susceptibility Mapping
  2019
  Sustainability (Switzerland, IF = 2.592)
 • 42
  Ground displacement of the 6 July 2019 Ridgecrest earthquake from the GNSS permanent stations
  2019
  Vietnam Journal of Earth Sciences (Vietnam)
 • 43
  Development of Hybrid Artificial Intelligence Approaches and a Support Vector Machine Algorithm for Predicting the Marshall Parameters of Stone Matrix Asphalt
  2019
  Applied Sciences (Switzerland, IF = 2.217)
 • 44
  A novel hybrid approach of landslide susceptibility modelling using rotation forest ensemble and different base classifiers
  2019
  Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
 • 45
  Landslide Susceptibility Modeling Using Different Intelligence Artificial Methods: A Case Study at Muong Lay District, Vietnam
  2019
  Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
 • 46
  Landslide Susceptibility Modeling Using Different Advanced Decision Trees Methods
  2019
  Civil Engineering and Environmental Systems (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2017 = 0.977)
 • 47
  Flash flood susceptibility modeling using an optimized fuzzy rule based feature selection technique and tree based ensemble methods
  2019
  Science of the Total Environment (Netherlands) - ISI journal (IF = 4.9)
 • 48
  Prediction of Compressive Strength of Geopolymer Concrete Using Entirely Steel Slag Aggregates: Novel Hybrid Artificial Intelligence Approaches
  2019
  Applied Sciences (Switzerland, IF = 1.689)
 • 49
  Artificial Intelligence Approaches for Prediction of Compressive Strength of Geopolymer Concrete
  2019
  Materials (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.467)
 • 50
  Development of Artificial Intelligence Models for the Prediction of Compression Coefficient of Soil: An Application of Monte Carlo Sensitivity Analysis
  2019
  Science of the Total Environment (Netherlands) - ISI journal (IF = 4.61)
 • 51
  Prediction and sensitivity analysis of bubble dissolution time in 3D Selective Laser Sintering Using Ensemble Decision Trees
  2019
  Materials (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.467)
 • 52
  Hybrid Artificial Intelligence Approaches for Predicting Buckling Damage of Steel Columns Under Axial Compression
  2019
  Materials (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.467)
 • 53
  Hybrid Artificial Intelligence Approaches for Predicting Critical Buckling Load of Structural Members under Compression Considering the Influence of Initial Geometric Imperfections
  2019
  Applied Sciences (Switzerland, IF = 1.689)
 • 54
  Quantification of Uncertainties on the Critical Buckling Load of Columns under Axial Compression with Uncertain Random Materials
  2019
  Materials (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.467)
 • 55
  A Novel Classifier Based on Composite Hyper-cubes on Iterated Random Projections for Landslide Susceptibility Assessment in the Uttarakhand Area (India) Using GIS
  2018
  Journal of the Geological Society of India (India) - ISI journal (IF = 0.596)
 • 56
  Bagging based Support Vector Machines for Spatial Prediction of Landslides
  2018
  Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.569)
 • 57
  Application of Simple Remote Sensing techniquesfor the Detection and Extraction of Coastline-A Case Study of Diu Island, India
  2018
  Indian Ecology Society (SCOPUS indexed journal)
 • 58
  Prediction of Shear Strength of Soft Soil Using Machine Learning Methods
  2018
  CATENA (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 3.191)
 • 59
  A Comparison of Support Vector Machines and Bayesian Algorithms for Landslide Susceptibility Modeling
  2018
  Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
 • 60
  Spatial Prediction of Rainfall-Induced Landslides Using Aggregating One-Dependence Estimators Classifier
  2018
  Journal of the Indian Society of Remote Sensing (India) - ISI journal (IF = 0.676)
 • 61
  A Novel Hybrid Approach of Bayesian Logistic Regression and Its Ensembles for Landslide Susceptibility Assessment
  2018
  Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
 • 62
  Mapping Groundwater Potential Using a Novel Hybrid Intelligence Approach
  2018
  Water Resources Management (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 2.644)
 • 63
  A Novel Integrated Approach of Relevance Vector Machine optimized by Imperialist Competitive Algorithm for Spatial Modeling of Rainfall-Induced Shallow Landslides
  2018
  Remote Sensing (Switzerland) - ISI journal (IF, 2016 = 3.406)
 • 64
  A Novel Hybrid Approach of Landslide Susceptibility Modeling Using Rotation Forest Ensemble and Different Base Classifiers
  2018
  Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
 • 65
  Landslide Susceptibility Assessment Using Bagging Ensemble Based Alternating Decision Trees, Logistic Regression and J48 Decision Trees Methods: A Comparative Study
  2017
  Geotechnical and Geological Engineering (Netherlands) - SCOPUS Indexed Journal
 • 66
  Shallow landslide susceptibility assessment using a novel hybrid intelligence approach
  2017
  Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.765)
 • 67
  Application of Classification and Regression Trees for Spatial Prediction of Rainfall Induced Shallow Landslides in the Uttarakhand Area (India) Using GIS
  2017
  Climate change and Disaster risk reduction (SPRINGER book chapter)
 • 68
  A Comparative Study of Sequential Minimal Optimization Based Support Vector Machines, Vote Feature Intervals and Logistic Regression in Landslide Susceptibility Assessment Using GIS
  2017
  Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.765)
 • 69
  A comparative study between popular statistical and machine learning methods for simulating volume of landslides
  2017
  CATENA (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 3.191)
 • 70
  Application and Comparison of Decision Tree-based Machine Learning Methods in Landside Susceptibility Assessment at Pauri Garhwal Area, Uttarakhand, India
  2017
  Environmental Processes (Greece) - SCOPUS Indexed Journal
 • 71
  A Novel Hybrid Artificial Intelligence Approach for Flood Susceptibility Assessment
  2017
  Environmental Modelling & Software (Netherlands) - ISI journal (IF = 4.42)
 • 72
  A Novel Hybrid Model of Rotation Forest Based Functional Trees for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study at Kon Tum Province, Vietnam
  2017
  Advances and Applications in Geo-spatial Technology and Earth Resources (SPRINGER book chapter)
 • 73
  Spatial Prediction of Rainfall Induced Shallow Landslides Using Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System and Particle Swarm Optimization: A Case Study at the Uttarakhand Area, India
  2017
  Advances and Applications in Geo-spatial Technology and Earth Resources (SPRINGER book chapter)
 • 74
  A Novel Hybrid Intelligent Approach of Random Subspace Ensemble and Reduced Error Pruning Trees for Landslide Susceptibility Modeling: A Case Study at Mu Cang Chai district, Yen Bai province, Viet Nam
  2017
  Advances and Applications in Geo-spatial Technology and Earth Resources (SPRINGER book chapter)
 • 75
  A Hybrid Machine Learning Ensemble Approach Based on a Radial Basis Function Neural Network and Rotation Forest for Landslide Susceptibility Modeling: A Case Study in the Himalayan Area, India
  2017
  International Journal of Sediment Research (China) - ISI journal (IF,2016 = 1.494)
 • 76
  Evaluation and Comparison of LogitBoost Ensemble, Fisher's Linear Discriminant Analysis, Logistic Regression, and Support Vector Machines Methods for Landslide Susceptibility Mapping
  2017
  Geocarto International (United Kingdom) - ISI journal (IF, 2016 = 1.646)
 • 77
  A novel hybrid integration model using support vector machines and random subspace for weather-triggered landslide susceptibility assessment in the Wuning area (China)
  2017
  Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.765)
 • 78
  Wildfire spatial pattern analysis in the Zagros Mountains, Iran: A comparative study of decision tree based classifiers
  2017
  Ecological Informatics (Netherlands) - ISI journal (IF = 2.02)
 • 79
  A Novel Hybrid Model of Bagging based Naïve Bayes Trees for Landslide Susceptibility Assessment
  2017
  Bulletin of Engineering Geology and the Environment (Germany) - ISI journal (IF = 1.901)
 • 80
  Spatial Prediction of Landslides Using Hybrid Machine Learning Approach Based on Random Subspace and Classification and Regression Trees
  2017
  Geomorphology (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 2.958)
 • 81
  Landslide susceptibility mapping using J48 Decision Tree with AdaBoost, Bagging and Rotation Forest ensembles in the Guangchang area (China)
  2017
  CATENA (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 3.191)
 • 82
  Evaluation of predictive ability of support vector machines and naive Bayes trees methods for spatial prediction of landslides in Uttarakhand state (India) using GIS
  2016
  Journal of Geomatics (India)
 • 83
  Shear resistance and stability study of embankments using different shear resistance parameters of soft soils from laboratory and field tests: a case study of Hai Phong city, Viet Nam
  2016
  International Journal for Scientific Research and Development (India)
 • 84
  Application of Classification and Regression Trees for Spatial Prediction of Rainfall Induced Shallow Landslides in the Uttarakhand Area (India) Using GIS
  2016
  9th International Geographical Union (IGU) Conference Land Use Change, Climate Extremes and Disaster Risk Reduction (India)
 • 85
  Rotation forest fuzzy rule-based classifier ensemble for spatial prediction of landslides using GIS
  2016
  Natural Hazards (Netherlands) - ISI journal (IF = 1.746)
 • 86
  GIS-based modeling of rainfall-induced landslides using data mining-based functional trees classifier with AdaBoost, Bagging, and MultiBoost ensemble frameworks
  2016
  Environmental Earth Sciences (Germany) - ISI journal (IF = 1.765)
 • 87
  Spatial prediction of rainfall-induced shallow landslides using hybrid integration approach of Least-Squares Support Vector Machines and differential evolution optimization: a case study in Central Vietnam
  2016
  International Journal of Digital Earth (United Kingdom) - ISI journal (IF = 3.291)
 • 88
  A comparative study of different machine learning methods for landslide susceptibility assessment: A case study of Uttarakhand area (India)
  2016
  Environmental Modelling & Software (Netherlands) - ISI journal (IF = 4.42)
 • 89
  Landslide Hazard Assessment Using Random SubSpace fuzzy rules based Classifier Ensemble and Probability Analysis of Rainfall Data: A Case Study at Mu Cang Chai District, Yen Bai province (Viet Nam)
  2016
  Journal of the Indian Society of Remote Sensing (India) - ISI journal (IF = 0.676)
 • 90
  Hybrid Integration of Multilayer Perceptron Neural Networks and Machine Learning Ensembles for Landslide Susceptibility Assessment at Himalayan Area (India) using GIS
  2016
  CATENA (Netherlands) - ISI journal (IF, 2016 = 3.191)
 • 91
  A Novel Ensemble Classifier of Rotation Forest and Naïve Bayer for Landslide Susceptibility Assessment at the Luc Yen District, Yen Bai Province (Viet Nam) Using GIS
  2016
  Geomatics, Natural Hazards and Risk (United Kingdom) - ISI journal (IF = 2.14)
 • 92
  Spatial Prediction of Rainfall Induced Landslides Using Bayesian Network at Luc Yen District, Yen Bai Province (Viet Nam)
  2016
  International Conference on Environmental Issues in Mining and Natural Resources Development (EMNR 2016) - Hanoi University of Mining and Geology (Viet Nam)
 • 93
  A comparative study of least square support vector machines and multiclass alternating decision trees for spatial prediction of rainfall-induced landslides in a tropical cyclones area
  2016
  Geotechnical and Geological Engineering (Netherlands) - SCOPUS Indexed Journal
 • 94
  A comparison study of predictive ability of support vector machines and naive bayes tree methods in landslide susceptibility assessment at an area between Tehri Garhwal and Pauri Garhwal, Uttarakhand state (India) using GIS
  2015
  National Symposium on Geomatics for Digital India & Annual Conventions of ISG & ISRS, Jaipur (India)
 • 95
  Landslide susceptibility assessment at a part of Uttarakhand Himalaya, India using GIS – based statistical approach of frequency ratio method
  2015
  International Journal of Engineering Research & Technology (India)
 • 96
  Landslide susceptibility assesssment in the Uttarakhand area (India) using GIS: a comparison study of prediction capability of naïve bayes, multilayer perceptron neural networks, and functional trees methods
  2015
  Theoretical and Applied Climatology (Austria) - ISI journal (IF = 2.433)
 • 97
  Lựa chọn tham số chống cắt của đất dính mềm yếu khi tính ổn định trượt trong xây dựng đường ô tô
  2013
  Tạp chí GTVT (Việt Nam)
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Địa chất Công trình (Sách)
  2014
  Nhà xuất bản GTVT (Việt Nam)
 • 2
  Nền và Móng
  2020
  NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Nguyễn Công Châu
  Nghiên cứu dự báo hệ số cố kết của đất sử dụng SVM (Support Vector Machines)
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 2
  Nguyễn Quang Hưng
  Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ANN) trong phân tích dự báo chỉ số nén của đất nền đường
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 3
  Đặng Quang Thành
  Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng bản đồ dự báo không gian sạt lở đất phục vụ quy hoạch giao thông đường bộ.
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 4
  Nguyễn Văn Bính
  Ứng dụng công nghệ bay chụp UAV trong việc thành lập bản đồ địa hình khu vực Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh phục vụ thiết kế đường
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020
 • 5
  Đỗ Công Thành
  Đánh giá, phân vùng nguy cơ sạt lở đất phục vụ xây dựng đường ô tô sử dụng mô hình trọng số dẫn chứng (WOE) dựa trên ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)
  Trình độ: Thạc sĩ
  2021