Phạm Thị Thương

Phạm Thị Thương

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Phát huy tính chủ động của sinh viên thông qua phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy học LLCT
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Phát huy vai trò của giáo dục - đào tạo trong phát triển nhân cách sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Quán triệt quan điểm Đại hội XIII của Đảng về xây dựng con người vào giảng dạy chuyên đề triết học
  2022
  Đại học Công nghệ GTVT
 • 2
  Một số vấn đề mới về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  2022
  Viện Triết học
 • 3
  Nâng cao nhận thức về một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
  2022
  Đại học Giao thông Vận tải
 • 4
  Đặc điểm và nội dung phát triển nguồn nhân lực nữ các dân tộc thiểu số.
  2021
  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 5
  Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
  2021
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay
 • 6
  Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư
  2021
  Hội đồng lý luận Bộ Công An
 • 7
  Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học hiện nay
  2020
  Tạp chí Quản lý Giáo dục
 • 8
  Một số định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Đường sắt Việt Nam hiện nay
  2019
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội
 • 9
  Định hướng về công tác đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Đường sắt Việt Nam
  2019
  Tạp chí Giáo dục
 • 10
  Giải pháp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực hiện nay
  2019
  Tạp chí Dạy và Học ngày nay
 • 11
  Quan điểm cơ bản phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Đường sắt Việt Nam hiện nay
  2019
  Tạp chí Giáo dục
 • 12
  Một số giải pháp cơ bản phát huy vai trò của giáo dục- đào tạo nhằm phát triển nhân cách sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải trong giai đoạn hiện nay
  2018
  Tạp chí Quản lý giáo dục
 • 13
  Phát huy vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Đường sắt Việt Nam
  2018
  Tạp chí Quản lý giáo dục
 • 14
  Vai trò của Giáo dục - Đào tạo trong phát triển nhân cách sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  2017
  Tạp chí Giáo dục và xã hội
 • 15
  Tư tưởng Đức trị của Nho giáo và ý nghĩa đối với đường lối chính trị ở Việt Nam hiện nay
  2017
  Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
 • 16
  Nâng cao hiệu quả trong triển khai các chính sách xã hội tại tỉnh Vĩnh phúc
  2016
  Tạp chí Kinh tế và dự báo
 • 17
  Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh phúc
  2016
  Tạp chí Kinh tế và dự báo
 • 18
  Vận dụng những quan điểm có tính định hướng của Hồ Chí Minh vào quy hoạch Giao thông đô thị ở Việt Nam
  2014
  Hội thảo
 • 19
  Kết hợp tăng trưởng kinh tế với thực hiện chính sách xã hội trong quá trình phát triển ở Vĩnh Phúc
  2012
  Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 20
  Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất và việc phát huy vai trò của người lao động trong giai đoạn hiện nay
  2003
  Đại học Sư phạm Hà Nội
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sách chuyên khảo "Triết lý Nhân sinh trong văn hóa Quan họ Bắc Ninh"
  2017
  Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc
 • 2
  Thông tin Chính trị - xã hội với việc ra quyết định của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở vùng đồng bằng Sông Hồng hiện nay
  2018
  Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin