Phùng Thị Thùy Dung

Phùng Thị Thùy Dung

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  SOLIDARITY OF RELIGIONS - AN IMPORTANT FACTOR CONTRIBUTING TO PROMOTE THE STRENGTH OF THE GREAT NATIONAL UNITY BLOC
  2019
  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: 15th International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 (IC-HUSO 2019 At Khon Kaen University, Thailand (ISBN).
 • 2
  Phát huy tinh thần dân chủ trong quản lý đào tạo và tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ở trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
  số tháng 10 năm 2019
  Tạp chí Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, số tháng 10/2019 (ISSN)
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin