Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sỹ - Kinh tế Quốc tế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đến Cộng đồng kinh tế ASEAN 2014-2015
  Vai trò: Thành viên chính
  2015
  Cấp Bộ
 • 2
  Nâng cao khả năng xuất khẩu mặt hàng chủ lực của Việt Nam tại thị trường EU khi các Hiệp định thế hệ mới được thực thi 2017-2018
  Vai trò: Thành viên chính
  2018
  Cấp Bộ
 • 3
  Nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm chi phí Logistics của Việt Nam 2019-2020
  Vai trò: Thành viên chính
  2019
  Cấp Bộ
 • 4
  Thực trạng chất lượng nhân lực y tế tuyến xã và một số yếu tố ảnh hưởng tại Việt Nam
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2021
  Cấp Bộ
 • 5
  Nghiên cứu giải pháp phát triển kết cấu han tầng logistics nhằm kế nối các tỉnh miền Trung mã số DT214030
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2021
  Cấp Bộ
 • 6
  Xây dựng cơ sở dữ liệu các tỉnh, thành ven biển ở Việt Nam, thuộc chương trình trọng điểm quốc gia về lĩnh vực Khoa học xã hội nhân văn.
  Vai trò: Thư ký khoa học
  2022
  Cấp Bộ
 • 7
  Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút FDI vào tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mới
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2022
  Cấp Tỉnh
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Kinh nghiệm đào tạo nghề của Hàn Quốc, Nhật Bản và gợi ý cho Việt Nam
  2020
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Tr 71-80, số 29, tháng 10.
 • 2
  Examining the Influence of Age and Gender on Entrepreneurship in VietnamI
  2020
  The Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol.7 No.10 pp.193-199. Scopus Q3 http://www.jafeb.org/journal/article.php?code=75750
 • 3
  Kinh tế Asean dưới tác động của đại dịch covid-19, tr 30-35, số 10.
  2020
  Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á
 • 4
  Factors Affecting Job Motivation among Faculty Members: Evidence from Vietnamese Public Universities.
  2020
  The Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol.7 No.9 pp.603-611. ISSN: 2288-4645. (ESCI/Scopus Q3) DOI : https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.603
 • 5
  Chiến lược kinh tế biển của Indonesia
  2020
  Tạp chí Kinh tế và chính trị thế giới
 • 6
  Những cơ hội và thách thức của Hiệp định EVFTA đối với ngành chế biến gỗ xuất khẩu Việt Nam
  2020
  Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, ISSN 1013-4028
 • 7
  Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ, số 7, tr 3-10
  2020
  Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á. ISSN: 0868-2739
 • 8
  Đại dịch Covid-19 và Kinh tế xã hội các nước Châu Phi, trang 3-9.
  2020
  Tạp chí Châu Phi & Trung Đông; ISSN 1859-0519
 • 9
  Kinh nghiệm quốc tế về huy động nguồn lực tài chính cho giáo dục đại học và bài học đối với Việt Nam, tr 58-69, ISBN 978-604-67-1413-6
  2020
  Hội thảo quốc tế: Sự cần thiết của chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2021 - 2030: Những vấn đề lý luận và bài học kinh nghiệm - Đại học Kinh tế ĐHQG Hà Nội
 • 10
  Hệ luỵ của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế Việt Nam, trang 25-30.
  2020
  Tạp chí Thông tin báo cáo viên- Ban tuyên giáo Trung Ương
 • 11
  Tác động bước đầu đến Kinh tế toàn cầu từ dịch covid - 19 ở Trung Quốc, trang 3-18, số 3.
  2020
  Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc; ISSN 0868 - 3670
 • 12
  Cơ hội và thách thức đến ngành dệt may Việt Nam khi ký kết Hiệp định EVFTA, Trang 440 - 450, ISBN 978-604-67-1318-0
  2020
  Hội thảo khoa học: Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tới thương mại và đầu tư của Việt Nam - Trường Đại học Thương Mại và Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 13
  Development of high quality tourism human resources to meet the integration requirements in ho chi minh city
  2019
  (IC-HUSO) 2019 which will be held from November 11th-12th, 2019 at Khon Kaen University, Khon Kaen Province, Thailand
 • 14
  Supervised machine learning: use classification algorithms to accurately identify customers
  2019
  IC-HUSO) 2019 which will be held from November 11th-12th, 2019 at Khon Kaen University, Khon Kaen Province, Thailand
 • 15
  Factors affecting tourist attraction of ecotourism in dak lak and central highlands region pp 631- 638, ISBN: 978-604-67-1413-2
  2019
  International conference:lam binh tourism, tuyen quang: potential-situation-solutions
 • 16
  Phát triển nhân lực gắn với sinh kế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh phía bắc (Nghiên cứu được tài trợ bởi Đại học QGHN mã số QG.17.33)
  2019
  Tạp chí Kih tế Châu á TBD;Số 548, tháng 9, ISSN 0868 - 3808
 • 17
  Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, nhân viên của vác trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số 265, pp 95-104
  2019
  Tạp chí Kinh tế và Phát triển: ISSN 1859-0012
 • 18
  The situation, Roles of logistics and supply chain management in the context of industrial industry 4.0. PP 207 - 217. ISBN 978 - 604 -79 - 2247 - 5
  2019
  International conference development of small and medium enterprises in Vietnam in the context ò industrial revolution 4.0
 • 19
  Thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, số 7, tháng 3/2019
  2019
  Tạp chí Kinh tế và dự báo: ISSN 0866 - 7120
 • 20
  Improving export forwarding activities by sea in Vietnam in the context of integration: ISBN 978-604-654-174-5
  2019
  10th International Conference on Socio-economic and Environmental Issues in Development, 2019 At National Economics University, Hanoi, Vietnam (ICSEED 2019)
 • 21
  Thu hút FDI ở tỉnh Hưng Yên: thực trạng và giải pháp, số 16, tháng 6/2019
  2019
  Tạp chí Kinh tế & dự báo: ISSN 0866-7120
 • 22
  Một số kiến nghị nâng cao chất lượng dịch vụ logistics ở Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập quốc tế; Số tháng 6/2019
  2019
  Tạp chí GTVT; ISSN 2354 - 0818
 • 23
  Một số kiến nghị cải thiện năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Hội nhập quốc tế, pp 41-47
  2019
  Hội thảo Khoa học Quốc gia 2019: Cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, tháng 7 năm 2019. ISBN: 978-604-79-2135-5
 • 24
  Deforestation in the central highlands implications for minority ethnic communities and number of recommendations: ISBN 978-616-438-332-6
  2018
  14th International Conference on humanities on Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) at Khon Kaen, University, Thailand
 • 25
  Kinh nghiệm về xuất khẩu sản phẩm gỗ của một số nước và hàm. ý chính sách cho Việt Nam
  2018
  Tạp chí Tài chính quản trị kinh doanh: ISSN 2525 - 2305
 • 26
  The Experiences of some asian countries in enhancing competitive capacity of exporting wood products to the European market and policy implications for Vietnam. ISBN13 Un-Hyphenated: 978-090-082-207-0
  2018
  Sustainable Economic Development and Business Management in the context of Globalization, SEBDM 2018, November 10th 2018, Ha Noi, Vietnam
 • 27
  Danang - Development of Green and Sustainable logistics Center
  2018
  Тенденции развития науки и образования. «Тенденции развития науки и образования» Июль 2018 г. Часть 2 Изд. НИЦ «Л-Журнал».
 • 28
  The role of state management in logistics services development in Quangnam province: ISBN 978-5-905483-55-4
  2018
  Проблемы современной экономики : материалы VIII Mеждунар. науч. конф. (г. Казань, де- кабрь 2018 г.)
 • 29
  Deep learning: using long short-term memory algorithm in forecast insurance cherges
  2019
  Hội nghị khoa học Quốc tế VI 'Kinh tế sáng tạo" Kazan, LB Nga, tháng 6 năm 2019; ISBN 978-5-905483-60-8
 • 30
  ASEAN Economic Community and Vietnam Human Resource. ISBN: 978-616-438-079-0
  2017
  "13th International Conference on Humanities and Social Sciences 2017 (IC-HUSO 2017) At Khon Kaen University, Thailand"
 • 31
  Cải cách thuế ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
  2017
  Tạp chí Kinh tế & dự báo: ISSN 0866 - 7120
 • 32
  Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam
  2017
  Tạp chí Quản lý Nhà nước: ISSN 2354 - 0761
 • 33
  Chương trình xây dựng nông thôn mới: Thực tế Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm một số quốc gia Châu Á
  2017
  Kỷ yếu hội Thảo Khoa học Quốc gia: Đại học Phạm Văn Đồng
 • 34
  Kinh nghiệm xuất khẩu gỗ của Trung Quốc, những gợi ý cho hoạt động xuất khẩu gỗ của Việt Nam
  2016
  Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc: ISSN 0868 - 3670
 • 35
  Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
  2016
  Tạp chí Quản lý Nhà nước: ISSN 2354 - 0761
 • 36
  Những chính sách tác động đến hoạt động chế biến gỗ của Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do
  2016
  Tạp chí Kinh tế và Dự báo: ISSN 0866 - 7120
 • 37
  Những tác động của TPP đến dịch vụ, công nghiệp khu vực Kinh tế ASEAN
  2016
  Tạp chí Lý luận Chính trị - Học viện Chính trị QG HCM: ISSN 0868 - 2771
 • 38
  Dịch chuyển lao động có kỹ năng đối với ngành kế toán của Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN
  2016
  Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương: ISSN 0868 - 3808
 • 39
  Hiệp định thương mại tự do FTA (Việt Nam - EU) cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam
  2016
  Tạp chí Quản lý Nhà nước: ISSN 2354 - 0761
 • 40
  Internal control system in non-state universities to day.
  2016
  Kinh tế và Quản lý (Вопрос экономики и управления)
 • 41
  Foreign Direct Investment policies towards sustainable development in Malaysia and lessons for Vietnam
  2016
  Hội nghị quốc tế lần thứ bảy về khuynh hướng phát triển khoa học và giáo dục, tổ chức tại Samara, Nga
 • 42
  Vietnam seafood export situation to the European Union.
  2015
  Kinh tế và Quản lý (Вопрос экономики и управления) Liên Bang Nga
 • 43
  Enhancing competitive capacity of Vietnam wood products in EU market after FTA free trade agreement by.
  2015
  Tạp chí khoa học trẻ Liên Bang Nga
 • 44
  Những chính sách nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
  2015
  Tạp chí Quản lý Nhà nước: SSN 2354 - 0761
 • 45
  Sự ảnh hưởng của yếu tố dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đối với việc nâng cao chỉ số PCI (năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của Hà Nội
  2014
  Tạp chí Quản lý Nhà nước: ISSN 2354 - 0761
 • 46
  Chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài
  2014
  Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương: ISSN 0868 - 3808
 • 47
  нализ инструментов денежно-кредитной политики государственного банка Вьетнама (Phân tích các công cụ CSTT của NHNN Việt Nam)
  2013
  II Международная научно-практическая конференция «Организационно-экономические и технологические проблемы модернизации экономики России». Сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – c. 100-105.
 • 48
  нализ трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в условиях вьетнамской экономики (Phân tích cơ chế truyền dẫn CSTT trong điều kiện kinh tế Việt Nam)
  2013
  III Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпринимательстве и бизнесе». Сборник статей. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. – c. 31-35
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sách chuyên khảo (thành viên): Cải cách hệ thống tiền tệ Indonesia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
  2015
  NXB Khoa học Xã hội
 • 2
  Tác động của công tác quản trị quan hệ khách hàng đến doanh nghiệp kinh doanh du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Sách chuyên khảo
  2017
  NXB Đại học QG Hà Nội
 • 3
  Giáo trình (thành viên): Kinh tế - xã hội các nước Asean
  2017
  NXB Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • 4
  Sách chuyên khảo (Đồng chủ biên): The relationship between government budget deficit and economic growth in the southeast asia region.
  2018
  NXB Đại học QG Hà Nội
 • 5
  Chủ biên (Sách chuyên khảo) Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường EU kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO
  2018
  NXB Đại học GQ Hà Nội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  NCS. Phạm Tuấn Trung
  Nghiên cứu giải pháp thu hút FDI Khu vực phía bắc trong bối cảnh Hội nhập quốc tế
  Trình độ: Tiến sĩ
  200x
 • 2
  Ngô Thị Thu Hằng
  Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đất đại tại huyện Thanh Trì
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 3
  Lều Hoài Nam
  Nghiên cứu tạo động lực làm việc cho cán bộ công chức, người lao động tại UBND huyện Ba Trẽ
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 4
  Hoàng Hữu Thọ
  Quản lý tài chính về hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 5
  Nguyễn Nhượng
  Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường Đà Nẵng
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 6
  Phạm Thị Hoa
  Nghiên cứu giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 7
  Nguyễn Đức Đạt
  Nghiên cứu giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước Quốc gia
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019
 • 8
  Trần Kiều Oanh
  Quản lý tài chính tại Trung tâm sản xuất phim truyện Đài truyền hình Việt Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020
 • 9
  Phạm Minh Thuận
  Nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của người học về chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Đại học Tây Nguyên
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020
 • 10
  Lê Xuân Hoà
  Nghiên cứu giải pháp tạo động lực cho lao động tại Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai - Tỉnh Quảng Nam
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020